Høringer

 • Igangværende høringer

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C10, Ilulissat

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 ”Bevaringsområde for Kirke, Museum og Kolonihuse”, i Ilulissat udsendes i forlænget høring.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 44 er fremlagt i forlænget offentlig høring i perioden: 28.06.2024 til og med 26.07.2024.

 

Kommuneplantillæggets formål                               

 Kirkebugten er et bevaringsværdigt område, der bliver anvendt til kajaksejlads, især med traditionelle grønlandske kajakker.

Kirkebugten har været præget af problemer med henslængte farverige plastkajakker i landskabet.

 Formålet med ændringerne i kommuneplantillægget er at muliggøre opbevaring af moderne kajakker i kirkebugten, på en måde der ikke forstyrrer områdets kulturelle udtryk.

Der placeres stativer til moderne kajakker 2 nye steder; 1: bagved kajakklubhuset.  2:ud fra lægeboligen,

Yderligere kommer der 2 mindre justeringer i delområdet for kirkebugten, den ene justering for at muliggøre ny udvidelse af Cafe Hong Kong.  

 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 3 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.09.2024.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på mail: plania@avannaata.gl.

Annoncering af projektansøgning

Projektansøgning for en ny fiskefabrik i delområde B11, Ilulissat

 Avannaata Kommunia annoncerer hermed et projektforslag for en ny fiskefabrik i delområde 1200-B11, Ilulissat.

Annonceringsperioden foregår fra den 06.06.2024 til og med 15.08.2024.

Forslaget kan ses her: bit.ly/Aalisa_A

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov, nr. 4 af 25. januar 2024 om planlægning og arealanvendelse, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

 Projektet omfatter

Masanti A/S (på vegne af bygherren Aalisa ApS) havde sendt ind projektansøgning for opførelse af en ny fiskefabrik ved Mittarfimmut Aqqutaa i Ilulissat. Området er beliggende mellem slædespor og Mittarfimmut Aqqutaa nord for byen. Masanti A/S ansøger om et område til fiskefabrik i form af en hal i 2 etager med tilhørende plads til maskineri, oplæg og parkering.

Alternative projektforslag og øvrige bemærkninger

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Fuld listen af krav til alternative projektforslag findes på Kommuneplanens hjemmeside. 

Vurdering af alternative ansøgninger

Såfremt der skulle indkomme alternative projektansøgninger i høringsperioden, vil de blive vurderet ud fra følgende kriterier, rangeret efter vægt:

 1. Økonomiske oplysninger, der dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres;
 2. Tidsplan for byggeriet/anlægget;
 3. Beliggenhedsplan, der viser udnyttelsen af det ansøgte erhvervsareal og hele B11-delområdet.

 Tids- og aktivitetsplan

Fra den 06.06.2024: kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.

Til den 15.08.2024: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: Plan@avannaata.gl

Forslaget kan ses her: bit.ly/Aalisa_A

Annoncering af projektansøgning
Projektansøgning for erhverv i delområde B2,Ilulissat havn

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et projektforslag for erhverv i delområde 1200-B2, Ilulissat havn.

Annonceringsperioden foregår fra den 04.06.2024 til og med 13.08.2024.

Forslaget kan ses her: bit.ly/Halibut_A

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov, nr. 4 af 25. januar 2024 om planlægning og arealanvendelse, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

Halibut Greenland ApS ansøger om opførelse af fryserum, køleanlæg, råvaresortering, koldlager, midlertidig indkvartering og udvidelse af B-1910. Forslaget placerer bygningerne tæt på hinanden, så området vil fremstå mere ryddeligt, idet store dele af det eksisterende oplag placeres inden for de fremtidige bygninger. Det ansøgte projekt kræver dog en ændring af plangrundlaget, da placeringen af byggefelterne ikke stemmer overens med lokalplanens bebyggelsesplan.

Alternative projektforslag og øvrige bemærkninger

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsfirma nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Eventuelle modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Teknisk Udvalg, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Krav til alternative projektforslag findes på Kommuneplanens hjemmeside. 

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 04.06.2024: kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.

Til den 13.08.2024: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: Plan@avannaata.gl

Forslaget kan ses her: bit.ly/Halibut_A

 

 

 • Afsluttede høringer

 

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C10, Ilulissat

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 ”Bevaringsområde for Kirke, Museum og Kolonihuse”, i Ilulissat udsendes i offentlig høring.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 44 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 13.03.2024 til og med 08.05.2024.

Kommuneplantillæggets formål                                

Kirkebugten er et bevaringsværdigt område, der bliver anvendt til kajaksejlads, især med traditionelle grønlandske kajakker.

Kirkebugten har været præget af problemer med henslængte farverige plastkajakker i landskabet.

Formålet med ændringerne i kommuneplantillægget er at muliggøre opbevaring af moderne kajakker i kirkebugten, på en måde der ikke forstyrrer områdets kulturelle udtryk.

Yderligere kommer der 2 mindre justeringer i delområdet for kirkebugten, den ene justering for at muliggøre ny udvidelse af Cafe Hong Kong. 

 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.05.2024.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på mail: plania@avannaata.gl.

 

Plangrundlaget for delområde 1200-A30 skal have en mindre ændring. Byggefelt nr. 24 skal fjernes fra planen.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 22.01.2024 til og med 04.03.2024.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50, Boligområde i Ilulissat nord.

Kommuneplantillæggets formål

Udvalget for teknik har besluttet, at plangrundlaget for delområde 1200-A30 skal ændres på ny. Dette sker for at fjerne et byggefelt (byggefelt nr. 24), som tidligere er indgået i planen. Af denne grund foretages en ny høring for det nye kommuneplantillæg nr. 50.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.03.2024.

Hunde I Upernavik boligområder.

Borgere i Upernavik har hunde stående ved deres huse i boligområderne. Dette har længe været en praksis i byen, men der kan kun laves midlertidige arealtildelinger til hunde.

Dette skaber administrative problemer i byen, og konflikter mellem hundeejere.


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47, for hunde i Upernavik boligområder, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 13.11.2023 til og med 25.12.2023.

 

Kommuneplantillæggets formål:

Formålet med dette kommuneplantillæg er at tillade hunde i boligområder i Upernavik, A2, A3, A4 og C3, sådan at borgere kan få permanente arealtildelinger til hunde. 

Hunde skal stadig holde afstand til andre huse på 7,5 meter, jv. Kommunens hundevedtægter.

Kommunen opfordrer alle borgere til at komme med deres kommentarer, både positive såvel som negative.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle, borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.12.2023.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside: kommuneplania.avannaata.gl/dk/

 

 

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 45 er fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden: 21.09.2023 til og med 16.11.2023.

Kommuneplantillæg nr. 45.

Kommuneplantillæggets formål

Kirkegården i Uummannaq har brug for en udvidelse for at skabe plads for fremtidige grave. Arealet for kirkegården skal udvides i nordøstlig retning.

 

Kommuneplantillæg nr. 45 for detailområde 1500-D06 er lavet for at muliggøre en udvidelse, der kan dække byens behov for begravelsespladser for fremtiden.

 

Det nye forslag for udvidelsen af kirkegården vil gøre at Delområde E07 bliver inkluderet i delområde D06.

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside: https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/  eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 16.11.2023.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på mail: plania@avannaata.gl.

 

 

På grund af et behov for flere fremtidige indkvarteringsmuligheder i Ilulissat, vil nye bestemmelser for delområdet 1200-C16, give Blue Trail Guesthouse mulighed for at bygge en etage op.


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 49 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 28.09.2023 til og med 09.11.2023.

Kommuneplantillæggets formål:

Formålet med dette kommuneplantillæg er at give mulighed for udvidelse af indkvartering på Blue Trail Guesthouse. For at sikre den rette anvendelse af C16 som et centerområde, bliver området omkring Blue Trail Guesthouse forskønnet fremadrettet, i form af skærpede krav om et visuelt og ryddeligt udtryk.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle, borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside: https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/

 

eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 09.11.2023.

 

 

 

„Uummannatsiaq“ i Delområde 0003-L08 -Det åbne land.

Kommuneplantillægget har til formål at skabe mulighed for opførelse af flere hytter og teltplatforme i området. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.08.2023 til og med 11.10.2023.

Kommuneplantillæggets formål.

Kommunen ønsker at give borgere og lokale turistoperatører bedre mulighed for at anvende Uummannatsiaq til rekreative formål.

Området er en gammel bygd som har stor værdi for mange, men er i risikozonen for tsunami.

Det nye kommuneplantillæg definerer tsunami sikkerhedszoner for byggeri og giver mulighed for at bebygge områder tættere på kystlinjen end de 100 m som er gældende nu. Kommuneplantillæget tillader også midlertidige teltplatforme og tættere bebyggelse end tidligere.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 11.10.2023.

 

Forslag til Kommuneplantillæg 40, nyt elværk i 1500-E13 i Uummannaq.

Uummannaq Elværk er forældet, så for at sikre en stabil drift i fremtiden, skal der gøres plads til et nyt elværk i Uummannaq. Det eksisterende elværk i centrum af Uummannaq skal bibeholdes som backupfacilitetet.

 

Forslag til ”Nyt Elværk i Delområde 1500–E13 Uummannaq” er fremlagt i offentlig høring i perioden: 28.07.2023 til og med 22.09.2023.

Kommuneplantillæggets formål

Det nye elværk skal placeres mellem det børnehjemmet og vandspærrezonen mod nordvest.

 

Kommuneplantillægget ændrer på delområdets samlede anvendelse, fra friholdte område (D08) til nyt delområde for Tekniske anlæg og infrastruktur (E13), til nyt elværk.  

 

Området med det nye elværket grænser op til vandspærrezonen i Delområde D08 nord/vest og Delområde C05 i syd/øst. Vejanlæggets placering og udformning justeres ligeledes fra Radioqarfiup Aqqutaa, mellem B-nr. 1536 og B-nr. 1698.

 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.09.23

 

 

Avannaata Kommunia har udarbejdet et forslag til en udviklingsplan for Uummannaq. Dette arbejde er påbegyndt for at sætte mål og visioner for byens fremtid, samt at sikre sig byen bevarer og udvikler sin kvalitet. 

Forslag til ”Udviklingsplanen for Uummannaq” er fremlagt i offentlig høring i perioden: 28.06.2023 til og med 23.08.2023.

 

 

Plans formål

I planen arbejdes der med der med en række temaer. Disse temaer er blandt andet erhvervs- og havneprojekter, kultur- og fritidsprojekter, udvikling af centerområder, udvikling af boligområder, byudvikling på nye arealer. Der bliver blandt andet udpeget fremtidige erhvervsområder nordvest for byen, ligesom der også bliver udlagt læmole i Spraglebugten (Kangerloqqisoq), for at forbedre forholdene for jolleejere.

Derudover ses der på et scenarie, hvor den klausulerede zone omkring reservevandssøen nedlægges for at give muligheder til f.eks. boligbyggeri nær byens centrum. I den eksisterende by foreslås en fortætning og forskønnelse, hvor faldefærdige bygninger, og ubrugte fundamenter anvendes til ny bebyggelse.

Der ses ligeledes på kulturområdet, hvor forslaget om en udnyttelse af B-02 til kulturhus beskrives, ligeledes foreslås lysinstallationer rundt om i byen. Derudover bygger planen på et princip, hvor tilgængeligheden bliver forbedrede gennem nye stier og veje, der samler byen bedre.

Ved en evt. senere vedtagelse af en udviklingsplan for Uummannaq, vil byen få et samlet dokument, der beskriver muligheder og visioner for fremtiden. Det er et dokument, der kan anvendes til den videre planlægning af byen, blandt andet ved, at indarbejde indholdet i kommuneplanen.

 

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.08.2023.

 

 

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 20 er fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden: 28.06.2023 til og med 23.08.2023.

Kommuneplantillæg nr. 20. 

 

 

Kommuneplantillæggets formål

Pladsen på den eksisterende kirkegård, i den sydlige del af Upernavik, er ved at være opbrugt. Kommuneplantillæg nr. 20 for detailområde 1600-D03 er lavet for at muliggøre en ny kirkegård, der kan dække byens behov for begravelsespladser for fremtiden. Det nye forslag for kirkegården er et mindre areal end det tidligere forslag, fordi at bakken især bliver brugt som kælkebakke. 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.08.2023.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på mail: plania@avannaata.gl.

 

Avannaata Kommunia har udarbejdet et forslag til en fortætningsplan. Dette arbejde er igangsat på grund af den udvikling Ilulissat gennemgår, og har til formål at skabe muligheder for nye boligområder i den eksisterende by.

 Forslag til ”Fortætningsplan for Ilulissat” er fremlagt i offentlig høring i perioden: 27.06.2023 til og med 22.08.2023.

Plans formål

Planen arbejder med flere forskellige boligtyper, som f.eks. rækkehuse enfamilieshuse og punkthuse. Derudover ses der på, hvordan attraktive centerområder til fx boliger og butikker, kan skabes i byen. Der bliver således set på boligmuligheder i den eksisterende by og tæt på den eksisterende vej, kloak, EL og lignende.

Derudover beskriver planen også, hvordan fortætningsmulighederne forholder sig til eksisterende infrastruktur og hundeområder.

Planen er ikke bindende i detaljer, men har i stedet til formål, at opsætte muligheder og visioner for fremtiden, som etapevis kan tages i brug.

Forslag til ”Fortætningsplan for Ilulissat” er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.08.2022.

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C30 i Ilulissat

Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 ” Centerområde ved Konrad Chemnitzip Aqq.",” i Ilulissat er godkendt af Teknisk Udvalg på mødet d. 24. maj 2023 og udsendes i offentlig høring.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 43 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 20.06.2023 til og med 15.08.2023.

 

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C30 i Ilulissat

Kommuneplantillæggets formål

I dag harmonerer erhvervsområdet dårligt med den omkringliggende by og de mange bløde trafikanter, der dagligt passerer igennem området.

Formålet med kommuneplantillæget er at byfornye erhvervsområdet ved Konrad Chemnitzip Aqq, til bymæssig bebyggelse med mulighed for boliger.

Dette betyder, at fremtidens tunge erhverv, samt flere af de nuværende aktiviteter i B07, vil placeres uden for Ilulissats centrum.

Arealrettighedshavere i området kan fortsætte drift i nuværende omfang, men kun udvide erhvervet, hvis det er i overensstemmelse med nærværende bestemmelser.

 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.08.2023.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387717 eller på mail: plania@avannaata.gl.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15: ILU1200-B04 ”Erhvervsområde Ilulissat Nord”

Ilulissat har i dag et stort behov for øget oplagsplads til særligt containere og både, da mulighederne i den eksisterende by er begrænsede og ofte ikke hensigtsmæssige for oplag. Ligeledes er der behov for arealer til erhvervsformål, som med fordel kan placeres med afstand til byens center- og boligområder.

Forslaget til kommuneplantillægget tager afsæt i Udviklingsplanen for Ilulissat Nord og udlægger et større erhvervsområde, Delområde B04, i det ubebyggede område mellem lufthavnsvejen og dumpen.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 13.06.2023 til og med 25.07.2023.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15: ILU1200-B04 ”Erhvervsområde Ilulissat Nord”

Kommuneplantillæggets formål
Inden for erhvervsområdet sikres arealer til både oplag og bebyggelse samt udlæg af veje, hvilket sker ud fra en helhedsplanlægning så pladsen udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.

Forslaget har tidligere været udsendt i høring og er blevet revideret på baggrund af de indkomne hørringssvar.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.07.2023.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en sammenlægning af tre bolig områder med delområde C6. Herved forenkles administrationen af det nye samlede delområde A33.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 er fremlagt i forlænget offentlig høring i perioden: 06.07.2023 til og med 27.07.2023.

Kommune havde forlænget høring til at sikre at alle har mulighed at dele deres mening om kommuneplan

Kommuneplantillæggets formål

Fastlæggelse af bestemmelser for nyt delområde (lavet med sammenlægning af eksisterende delområder) for at muliggøre udvidelse af eksisterende boliger og institution/aldersdomhjem, samt nybyggeri af boliger til blandede boligformål.

Planens formål er også at sikre areal til boligformål, da der opleves en stor efterspørgsel og mangel på alle typer af boliger i Ilulissat.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 27.07.2023.

Se 3D skitse for forslaget fremtidlige bebyggelse her: https://bit.ly/KPT39A33

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at få mere centerområde uden for bymidten. Et nyt delområde er udlagt, kun med overordnede bestemmelser, med henblik på anvendelse til center- og hotelformål.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 17.04.2023 til og med 12.06.2023.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 for Delområde 1200-C29, Ny delområde i Ilulissat Nord

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er, at udlægge ny centerområde med center og hotel formål.

Derfor udlægges et nyt centerområde på Nordre Næs. Med det kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede bestemmelser for C29 Centerområde i Ilulissat Nord.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 12.06.2023.

Planen omfatter en opdatering af delområdets byggefelter, herunder udlæg af nye byggefelter, justering af eksisterende byggefelter samt ændring af vejudlæg.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 27.04.2023 til og med 08.06.2023.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34, Boligområde i Ilulissat nord

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre en retslig lovliggørelse af en delvis opført garage. Kommuneplantillægget udlægger nye byggefelter til garager og mindre bygninger og fastlægger retningslinjer for opførelse af udhuse, skure og garager, således at principperne fremgår tydeligere end tidligere.

Kommuneplantillægget har også til formål at udvide delområdet med et mindre areal mod nord. Delområdet udvides mod nord i to retninger: hvor en lille del af Delområde D11 indlemmes i Delområde A30 og hvor en lille del af Delområde A29 indlemmes i Delområde A30. Derudover har kommuneplantillægget til formål at udvide et eksisterende byggefelt og give mulighed for yderligere opførelse af boliger ved udlægning af nye byggefelter til enfamiliehuse.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.06.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 for opførelse af flere turisthytter i et særlig rekreativt område ved „Attertoq“ i Delområde 003-l14 - Det åbne land

Kommuneplantillægget har til formål at skabe mulighed for opførelse af flere større turisthytter i området. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 26.04.2023 til og med 07.06.2023.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med dette kommuneplantillæg er at styrke området ved Attartoq ved at udlægge mulighed for etablering af flere større turisthytter. Fastlæggelse af nye bestemmelser for delområdet, skal finde grundlag for fremtidig kommerciel turisme, hvor der åbnes op for flere ansøgere parallelt med at beskyttelse af naturen og kulturarven sikres.

 

Delområdet ligger i Det åbne land, grænser op til Den landskabelige bufferzone for UNESCO ved Ilulissat Isfjord og forventes derfor at kunde ses fra UNESCO-området. Færdsel til / fra området må ske inden for fastlagte kørselskorridorer på vinteren med snescooter/ hundeslæde eller på opmærkede vandreruter på sommeren, for at ivaretage den sårbare natur.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.06.2023.

Projekthøring for Turisthytter med tilhørende faciliteter „Ataa Lodge“

i Delområde 0003-L03 Ataa Avannaata Kommunia annoncerer hermed modtaget projekt-forslag. Annonceringsperioden foregår fra den 05.04.2023 til og med 17.05.2023.

Teknisk udvalg har valgt at sende et projektforslag fra World Of Greenland (WOG) for turisthytter ved Ataa i offentlig projekthøring. Anlægget skal udvikles med nye og ældre hytter til et ”High end” tilbud for op til 40 gæster i 20 gæstehuse med separat toilet. Videre etableres spabad, restaurant bygning, reception og fælles terrasser med gangbroer mellem alle bygninger samt lager, personalehus og flydende langgangsbro. Projektet skal samarbejde om aktiviteter ved Eqi Glaciser, ”Eqi Lodge” med samme ejer.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektansøgning turisthytter „Ataa Lodge“

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag. Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til turismeformål med faciliteter tilpasset særligt rekreativt område i Det åbne land. 

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

 1. Oplysning om idé og anvendelse
 2. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer
 3. Oplysning om tekniske anlæg/installationer
  4. Oplysning om trafikale påvirkninger, herunder fragt af turister ind og ud af området
 4. Overordnet tidsplan for udførelse
 5. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres

 

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 05.04.2023 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.

Den 17.05.23 kl.16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 for Delområde 1200-A33, Boligområde i Ilulissat ved Qupaloraarsuk og Illumiut

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en sammenlægning af tre delområder (A-områder) med ensartede bestemmelser og udlæg af areal til nye byggefelter. Delområde C6 lægges sammen med de andre delområder. Herved forenkles administrationen af det nye samlede delområde A33.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 31.03.2023 til og med 26.05.2023.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 for Delområde 1200-A33, Boligområde i Ilulissat ved Qupaloraarsuk og Illumiut

Delområde 1200-A33

Kommuneplantillæggets formål

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde (lavet med sammenlægning af tre eksisterende delområder) for at muliggøre udvidelse af eksisterende boliger og institution/aldersdomhjem, samt nybyggeri af boliger til blandede boligformål.

Planens formål er også at sikre areal til boligformål, da der opleves en stor efterspørgsel og mangel på alle typer af boliger i Ilulissat.

Der udlægges 9 nye byggefelter til formålet inden for delområdet.

Planen har også til formål at disponere området, så de forskellige byggefelter sikres den nødvendige plads til tilknyttede udenomsarealer som f.eks. parkeringspladser eller legeplads.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.05.2023.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra KJ Greenland A/S.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 07.12.2022 til og med 01.02.2023.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge området til boliger i form af blandet boligbebyggelse. I den forbindelse udvides afgrænsningen for delområde 1200-A21, og der fastlægges nye detaljerede bestemmelser for detailområde A21.2, hvor der gives mulighed for at etablere åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Planen fastlægger desuden bestemmelser for udlæg af interne veje og parkering.

Med kommuneplantillægget muliggøres arealtildeling til det ansøgte projekt, der har fået meddelt arealreservation.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 01.02.2023.

1200A21

Kommuneplantillæg nr. 38 er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning, som allerede har været annonceret. Avannaata Kommunia har efter vurdering af høringssvar givet arealreservation til World of Greenland.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.11.2022 til og med 25.01.2023.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget omfatter det rekreative område ved Eqip Sermia, der er en af Grønlands mest aktive gletsjere. Området, der er en del af det åbne land, ligger ca. 70 km nord for Ilulissat og er et populært udflugtsmål for turister.

Kommuneplantillæggets formål er at sikre mulighed for etablering af ny bebyggelse og anlæg.  Konkret sikres mulighed for at der kan opføres nye turisthytter og teltpladser med tilhørende service- og fællesbygninger samt sanitets-, vand- og energianlæg. Endelig skal planen sikre friholdelse af den eksisterende vandresti ind til Indlandsisen, der forløber nord-syd gennem området.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.01.2023.

Planen omfatter en opdatering af delområdets byggefelter, herunder udlæg af nye byggefelter, justering af eksisterende byggefelter samt ændring af vejudlæg.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 19.10.2022 til og med 15.12.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre en retslig lovliggørelse af en delvis opført garage. Kommuneplantillægget udlægger nye byggefelter til garager og mindre bygninger og fastlægger retningslinjer for opførelse af udhuse, skure og garager, således at principperne fremgår tydeligere end tidligere.

Kommuneplantillægget har også til formål at udvide delområdet med et mindre areal mod nord. Det nye areal udgår fra det friholdte område, Delområde D11, hvor der udlægges et byggefelt til en dagligvarebutik. Derudover har kommuneplantillægget til formål at udvide et eksisterende byggefelt og give mulighed for yderligere opførelse af boliger ved udlægning af nye byggefelter til enfamiliehuse.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.12.2022.

Forlængelse af høringsperiode i forbindelse med forslag til Kommuneplantillæg nr. 33,der muliggør byfornyelse af eksisterende rækkehuse langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna,Ilulissat.

 

Teknisk Udvalg besluttede den 10. juni 2022 at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 33 skulle sendes i 6 ugers høring. Under høringen er der indkommet et høringssvar, som har givet anledning til at genoverveje en formulering i teksten således, at en borger ikke mister sin nuværende byggeret ved endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 33 for delområde ILU1200 –A10 "Jørgen Guldagerip Aqqutaa".

 

Forslag til revideret udgave af Kommuneplantillæg nr. 33 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 02.11.2022 til og med 16.11.2022.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er ikke ændret siden sidste høringsperiode der sluttede 1. Marts 2022. Eneste ændring er følgende formulering under "Overordnede bestemmelser" punkt 7 stk. 1:

 

"Der udlægges ikke nye byggemuligheder i detailområde A10.1. Byggeri i detailområdet kan udelukkende ske, ved sanering, om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse som skal overholde samme fodaftryk, som det oprindelige byggeri. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager".

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i forlænget høring i 2 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmesidehttps://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail tilplania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 16.11.2022.

Planen omfatter en opdatering af delområdets byggefelter, herunder udlæg af nye byggefelter, udtag af eksisterende byggefelter og justering af eksisterende byggefelter, samt ændring af vejudlæg.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 16.09.2022 til og med 30.10.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37


Kommuneplantillæggets formål
Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge nye byggefelter inden for delområde A12, for at give mulighed for opførelse af flere boliger.

Udlæg af nye byggefelter sker som følge af ansøgninger om opførelse af nye selvstyreboliger og en enkelt privat bolig, mens ændring af vejudlæg og justering og udtag af eksisterende byggefelter sker som følge af tilpasning til konkret projekt for byggemodning og for at tilpasse allerede udnyttede byggefelter til de faktiske forhold.

Byggefelter til ungdomsboliger forbeholdes offentlige boliger efter ansøgning fra Selvstyret.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 30.10.2022.

 

Det kommunale byudviklingsselskab, Avannaa Development, ønsker at igangsætte en større byfornyelse af eksisterende rækkehusbebyggelse langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna.

Alle boliger er i dag fraflyttet, idet boligerne er utidssvarende og i ringe tilstand.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 20.06.2022 til og med 01.08.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget udlægger et nyt detailområde, med formål at muliggøre byfornyelse af de kommunale udlejningsboliger, beliggende langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna.

Byfornyelsen i området består grundlæggende af to dele; renovering og nybygning. Renoveringsdelen omfatter de eksisterende rækkehuse. Bebyggelsens tidligere kedelcentral nedrives for at give plads til opførsel af et nyt etagehus i op til 4 etager. Derudover udlægges der byggefelter til boliger i mellemrummene mellem eksisterende rækkehuse.

Ud over den bygningsmæssige fornyelse, udlægger kommuneplantillægget også principperne for udearealernes fremtidige udformning og anvendelse.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 01.08.2022.

Kommuneplantillæg nr. 25 er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning, som allerede har været annonceret. Sømandsmissionen ønsker at udvide deres hotel, som er beliggende i Delområde A29 i Ilulissat.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 20. 06.2022 til og med 01.08.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25

 

Kommuneplantillæggets formål
Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge bestemmelser for detailområde A29.3, så der konkret åbnes mulighed for en udvidelse af hotellet. Hoteludvidelsen placeres bl.a. på et areal, som tidligere var planlagt til etageboligbebyggelse.

 

Andre formål med tillægget er at sikre, at udvidelsen forbindes med, og visuelt fremtræder som en naturlig del af, det eksisterende hotel, men hvor en nutidig arkitektur kan danne ramme om nye værelsestyper og mere tidssvarende servicefaciliteter.

I den forbindelse skal der sikres mere parkering ligesom tillægget skal muliggøre en supplerende vejadgang samt en stiforbindelse til Mittarfimmut Aqqutaa.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 01.08.2022.

Nyt forslag til kommuneplantillæg opdaterer det gældende plangrundlag for Delområde 1200-C24, som blev vedtaget i 2021.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 19.05.2022 til og med 30.06.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32

 

Kommuneplantillæggets formål

I forbindelse med etableringen af en kommunal daginstitution i området, er det nødvendigt at ændre lidt på placeringen af den udlagte adgangsvej til institutionen, det udlagte byggefelt samt de tilhørende arealer til legeplads og parkeringspladser.

Samtidig skaber kommuneplantillægget også mulighed for, at en offentlig heldagsskole kan placeres i delområdet, så eleverne vil kunne benytte sig af institutionens legeplads.

Disse ændringer betyder at tre mindre byggefelter til boliger, som ikke er udnyttet, udgår af bebyggelsesplanen.

Kommuneplantillægget ændrer ikke de øvrige byggefelter i delområdet, som fortsat kan anvendes til politistation og hotel i samme omfang og med samme placering som hidtil.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest den 30.06.2022.

I forbindelse med anlæggelsen af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat er der behov for asfalt til den nye landingsbane og til forlængelsen af lufthavnsvejen ud til den nye lufthavnsterminal. Det nuværende asfaltværk i Ilulissat er opført i erhvervsområdet B07, som ligger centralt i byen. Der er behov for at dette anlæg udvides og flyttes tættere på lufthavnsområdet.

Dette kommuneplantillæg fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser for et nyt delområde til tekniske formål, Delområde E13, som fremover vil kunne anvendes til asfaltværk tæt på lufthavnsområdet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 07.03.2022 til og med 02.05.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er at fastlægge anvendelsen af Delområde E13 til tekniske formål i form af asfaltværk, og at fastlægge bestemmelser for anlæggets placering og omfang, så det sikres at lufthavnens krav til hindringsfrie luftsrum respekteres.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.05.2022.

Kommuneplantillægget har til formål at skabe mulighed for en lovliggørelse af en allerede opført hytte i bufferzonen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 07.03.2022 til og med 19.04.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et mindre detailområde indenfor den landskabelige bufferzone og fastlægge bestemmelser for detailområdet, som regulerer forhold vedrørende anvendelsen af hytten samt hyttens størrelse, placering og udseende.

For at tage hensyn til områdets landskabelige kvaliteter, er byggemulighederne i kommuneplantillægget begrænset til kun én hytte i maks. en etage. Der må ikke opføres udhuse, terrasser eller indhegninger. Adgang til hytten kan ske via slædesporet eller den fastlagte kørselskorridor for motoriserede køretøjer. Derudover er der også fastlagt bestemmelser, som forpligter hyttens ejer til at holde området rent og ryddeligt.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 19.04.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27, Issortarfik, Ilulissat

Sannassisoq ApS ønsker at etablere personaleboliger i nærhed til virksomhedens aktiviteter.

Der er konkret ansøgt om ændret anvendelse for en del af Sannassisoq ApS eksisterende erhvervsarealtildeling i delområde 1200-B08.

Hensigten er at udnytte en del af virksomhedens eksisterende arealtildeling til boligbebyggelse.

Det ønskes at arealet overføres til det sydforliggende del-område A26, for at kunne udnyttes til etageboligbebyggelse.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.2.2022 til og med 8.4.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge området til boliger i form af blandet boligbebyggelse.

I den forbindelse udvides afgrænsningen for delområde 1200-A26, og der fastlægges nye detaljerede bestemmelser for detailområde A26.4, hvor der gives mulighed for at etablere etageboligbebyggelse.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 8.4.2022.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31, Centerområde ved Hafnarfjordur-ip Aqq., Ilulissat

i Ilulissat mangler der i høj grad boliger og i den sydøstlige del af Ilulissat mangler der mulighed for at etablere butikker og andre bymæssige funktioner tilknyttet de omkringliggende boligområder.

 

Derfor muliggøres der med dette tillæg etablering af et nyt centerområde med minimum 80 % boliger, som udlægges ved Hafnarfjordur-ip Aqqusernas østlige side og Sisorarfiks vestlige side.

 

Kommuneplantillægget skal desuden sikre. areal tll slædesporet, samt slædesporets udsigtsforhold hvor dette krydser hafnarfjördur-ip Aqq.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31, ILU1200-C28 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.3.2022 til og med 6.5.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er at udlægge området til et centerområde med tilhørende boliger.

 

Der udlægges seks byggefelter med tilhørende overordnede og detaljerede bestemmelser, som muliggør etablering af byggeri i op til 5 etager til center- og boligformål i området.

 

Området er i gældende kommuneplan en del af tre delområder - henholdsvis udlagt til tæt-lav-boligbebyggelse i Delområde A13, friholdt område Delområde D03 samt friholdt område Delområde D11.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 6.5.2022.

I forbindelse med anlæggelse af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat er der behov for et større areal til deponi af havbundssedimenter. Den nye landingsbane vil delvist blive anlagt på havbund, derfor er det nødvendigt at fjerne en stor mængde havbundssedimenter, for at få fast grund at anlægge landingsbanen på.

Kalaallit Airports ønsker at placere havbundssedimenterne i et deponi på en landtange, som grænser op til anlægsområdet for den nye lufthavn. Området har hidtil været udlagt til erhvervsformål (Delområde 1200-B10), og henligger i dag ubebygget i naturtilstand, med undtagelse af enkelte hytter.   

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 17.12.2021 til og med 16.02.2022.

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre deponi af overskudsjord i form af opgravet sediment fra havbunden i forbindelse med anlægsarbejdet for den nye lufthavn.

Med kommuneplantillægget ændres delområdets anvendelse til tekniske formål. Det nye delområde, 1200-E07, skal anvendes til deponering af havbundssedimenter i forbindelse med anlægsarbejdet, samt etablering af søredningstjeneste for lufthavnen. 

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 16.02.2022.

Avannaata Kommunia ønsker at forbedre infrastrukturen omkring lufthavnen i Qaarsut, da der er efterspørgsel på byggefelter til personaleboliger. Derfor ønsker kommunen med Kommuneplantillæg nr. 26 at muliggøre etablering af ny bebyggelse i delområde C02 ved at udvide delområdet. Dette afstedkommer en tilsvarende indskrænkelse af det omkringliggende, friholdte område delområde D01.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 18.08.2021 til og med 08.10.2021.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er at udvide centerområdet og gøre det muligt at opføre enfamiliesboliger, der kan fungere som personaleboliger for lufthavnen.

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af hotel

Der kan bygges nye boliger/centerfunktioner på baggrund af en konkret vurdering. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plan@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.10.2021.

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C15 i Ilulissat

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 ”Centerområde ved Kredsretten” i Ilulissat er godkendt af Teknisk Udvalg på mødet d. 4. juni 2021 og udsendes i offentlig høring.

Kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet på baggrund af et projektforslag fra Hotel Icefiord, som har været annonceret.

Hotel Icefiord ønsker at opføre en pool og en servicebygning med bl.a.  toilet, sauna og teknikrum. Desuden ønsker de at renovere den gamle anløbsbro og opføre en gangbro mellem denne og hotellet.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 24 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 18.6.2021 til og med 30.07.2021.

Link til forslaget

Kommuneplantillæggets formål

Målet med planen er at sikre, at der er mulighed for at udvide hotelfaciliteterne i området, at den gamle anløbsbro kan tages i brug og samtidig sikre et sammenhængende byområde.

 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 30.07.2021.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387717 eller på mail: plan@avannaata.gl.

Ilulissat har i dag et stort behov for øget oplagsplads til særligt containere og både, da mulighederne i den eksisterende by er begrænsede og ofte ikke hensigtsmæssige for oplag. Ligeledes er der behov for arealer til erhvervsformål, som med fordel kan placeres med afstand til byens center- og boligområder.

Forslaget til kommuneplantillægget tager afsæt i Udviklingsplanen for Ilulissat Nord og udlægger et større erhvervsområde, Delområde B04, i det ubebyggede område mellem lufthavnsvejen og dumpen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.06.2021 til og med 11.08.2021.

Kommuneplantillæggets formål
Inden for erhvervsområdet sikres arealer til både oplag og bebyggelse samt udlæg af veje, hvilket sker ud fra en helhedsplanlægning så pladsen udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.

Forslaget har tidligere været udsendt i høring og er blevet revideret på baggrund af de indkomne hørringssvar, især grundet ændrede krav for sikkerhedszonerne omkring den kommende lufthavn. Følgende dele af forslaget er ændret:

 • Nogle oplagsarealer, byggefelter og vejudlæg er bortfaldet eller har ændret placering
 • Maksimale bygningshøjder og kipkoter er ændret for størstedelen af byggefelterne.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 11.08.2021.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 ”Boligområde i Qeqertaq A01” er godkendt af Teknisk Udvalg på mødet d. 4. juni 2021 og udsendes i offentlig høring.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 23 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.6.2021 til og med 24.8.2021.

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre opførelsen af nye boliger i Qeqertaq. Dette sker ved at udvide boligområdet A01 i bygden.

 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plan@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 24.8.2021

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387717 eller på mail: plan@avannaata.gl.

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for poolområde, gangbro og renovering af molen i delområde 1200-C15, Hotel Icefiord, Ilulissat.

Annonceringsperioden foregår fra den 12.02.2021 til og med 26.3.2021.

 

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for udvidelse af Hotel Icefiord med poolområde, gangbro og renovering af molen. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

 

Projektet omfatter

Projektansøgningen fra Hotel Icefiord omfatter et område med pool- og wellnessfunktioner, en renovation af den gamle anløbsbro i området, og en gangbro der forbinder hotellet med anløbsbroen.

Poolområdet omfatter en udendørs opvarmet saltvandspool og en bygning, der skal indeholde toilet, omklædningsrum og sauna. Poolområdet skal placeres med udsigt over Diskobugten.

Den gamle mole i området ønsker Hotel Icefiord at renovere, og forsyne med en tidevandstrappe, så den kan betjene både.

Fra molen til hotellet vil der blive opført en gangbro.

Link til projektmateriale (PDF)

 

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden det afgøres om der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Kriterierne for alternative projektforslag er: At anvendelsen skal være hotel- og restaurationsvirksomhed eller lignende samt aktiviteter, der knytter sig hertil. At ny bebyggelse tilpasses de eksisterende forhold. 

 

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

 1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
 2. Oplysning om idé og anvendelse.
 3. Overordnet tidsplan for udførelse.
 4. Oplysning om trafikale påvirkninger, herunder placering af de nødvendige parkeringspladser.
 5. Oplysning om tekniske installationer og forsyning.
 6. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

 

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 12.2.2021 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.

Den 26.3.2021 kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387717 eller på mail: plan@avannaata.gl.

Offentlig høring i perioden 02.10.2018 - 30.11.2018
Kommunalbestyrelsen har tirsdag den 2. oktober 2018 besluttet, at Qaasuitsup Kommunaplan 2014-26 skal overdrages til Avannaata Kommunia.

Forslaget indeholder:

 • Justering med de gennemførte ændringer af by- og bygdebestemmelser samt for det åbne land.
 • Opdatering af bestemmelser for arealtildelinger med nyeste lovgivning
  inden for planområdet.
 • Plansiden har et responsivt design,
  og kan tilgås på tablets og mobiler
  og med dynamiske kort med zoom funktion.
 • Der er indbygget adgang for læsere med behov for oplæsning og skærmzoom.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/

Avannaa Fisheries ApS har oplevet et stigende ønske hos fiskerne i Uummannaq distriktets nordøstlige del om at få endnu en mulighed for at indhandle deres fangster, da der i dette område lukkede to indhandlingssteder efter tsunamien i Uummannaq fjord i 2017. Avannaa Fisheries arbejder tæt sammen med fiskerne og ønsker derfor opfylde deres ønske om etableringen af fabrikken i Ukkusissat.

Kommuneplantillæg nr. 22 er udarbejdet på baggrund af et projektforslag for fabrikken, som allerede har været annonceret.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 08.10.2020 til og med 19.11.2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget har til formål, at sikre en hensigtsmæssig videreudvikling af det eksisterende erhvervsområde ved at udlægge et nyt byggefelt samt detaljerede bestemmelser, som fastlægger rammerne for opførelsen af Avannaa Fisheriess nye fabrik.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 19.11.2020.

Avannaata Kommunia ønsker at styrke Ilulissats udbud af centerfunktioner, da der er efterspørgsel på byggefelter til formål som bl.a. hotel og butik. Derfor ønsker kommunen med Kommuneplantillæg nr. 14 at muliggøre etablering af ny bebyggelse i delområde C24 syd for drikkevandssøen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 31.08.2020 til og med 26.10.2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14Kommuneplantillæggets formål
Der udlægges syv byggefelter inden for delområdet, som må rumme centerfunktioner til henholdsvis politistation, institution, butik, hotel eller vandrehjem og lignende indkvartering samt boliger.

Planens formål er således at sikre areal til disse specifikke centerformål, da der henholdsvis opleves en efterspørgsel og mangel på byens hotelkapacitet, mangel på institutionspladser samt konkrete forespørgsler til at opføre en ny politistation og at opføre mindre butikker nær havnen.Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.10.2020.

Kapaciteten på den eksisterende kirkegård, i den sydlige del af Upernavik, er ved at være opbrugt. Kirkegården har allerede været udvidet flere gange, og der er ikke længere plads til at udvide den yderligere.

Kommuneplantillæg nr. 20 for delområde 1600-D03 er derfor udarbejdet med henblik på at muliggøre etableringen af en ny kirkegård, der kan dække byens behov for begravelsespladser langt ud i fremtiden.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 25.06.2020 til og med 20.08.2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20

Kommuneplantillæggets formål
Dette kommuneplantillæg har til formål at udlægge et nyt friholdt delområde til kirkegård i Upernavik.

Delområdet, som udlægges til den nye kirkegård, ligger ved kanten af byens østlige boligkvarter og grænser op til lufthavnsområdet. Området er ubebygget og er i dag en del af det friholdte delområde D01. Området har vejadgang via Telebakken.


Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.08.2020.

Avannaata kommunia har igennem det seneste år gennemført et pilotprojekt i Uummannaq, hvor en ny metode til håndtering af forbrændingsegnet dagrenovationsaffald er blevet afprøvet og undersøgt. Ved at udlægge et nyt delområde til opførelse af en modtagerstation, kan der skabes mulighed for en mere optimal og fremtidssikret håndtering af affaldet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 24.06.2020 til og med 19.08.2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21Kommuneplantillæggets formål
Modtagestationen skal rumme maskinelt udstyr til sortering, presning og emballering af affald, således at genanvendeligt affald kan sorteres fra og sendes videre til genanvendelse. Derudover skal modtagestationen have tilhørende mandskabsfaciliteter som frokoststue og omklædning.

Delområdet kan desuden anvendes til forbrændingsanlæg, skibskirkegård og oplag af metalskrot. Der lægges dog op til en nødvendig oprydning af området, som også i dag fungerer som skibskirkegård. Kommuneplantillægget giver også mulighed for etablering af f.eks. pontonbroer eller opfyldning af søterritoriet.Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 19.08.2020.

Denne bygdeplan skal bruges til at udlægge rammerne for den kommende planlægningen og udbygning af Qeqertat.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til boligformål, centerformål og erhvervsområder er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.06.2020 til og med 23.07.2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3


Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge nye delområder, hvor der placeres byggefelter til boliger, erhvervsformål og centerformål. Så Qeqertat i fremtiden kan udvikle sig i takt med erhvervsgrundlagets udvikling. Flere delområder ændre grænser fra eksisterende delområder, så der opnås en god helhedsplanlægning i Qeqertat.

Forslaget har tidligere været udsendt i høring og er blevet revideret på baggrund af de indkomne hørringssvar. Følgende dele af forslaget er ændret:

 • Afgrænsningen af delområderne
 • Udlægning af byggefelter
 • Overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde E03 (tankanlægget) er tilføjet
 • Detaljerede bestemmelser for delområde A01(boligområde) er taget ud
 • Bestemmelser for klausulerede zoner er rettet
 • Mindre redaktionelle rettelser

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.07.2020.

Ilulissat har i dag et stort behov for øget oplagsplads til særligt containere og både, da mulighederne i den eksisterende by er begrænsede og ofte ikke hensigtsmæssige for oplag. Ligeledes er der behov for arealer til erhvervsformål, som med fordel kan placeres med afstand til byens center- og boligområder.

Med Kommuneplantillæg nr. 15 udlægges et nyt erhvervsområde, delområde B04, med større arealer til oplag samt erhvervsbyggeri, hvilket vil lette presset i den eksisterende by.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.06.2020 til og med 06.08.2020.


Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget udlægger et større erhvervsområde i en del af det nuværende tekniske område (delområde E09) samt det friholdte delområde D11 imellem kirkegården og dumpen.
Inden for erhvervsområdet sikres arealer til både oplag og bebyggelse samt udlæg af veje, hvilket sker ud fra en helhedsplanlægning så pladsen udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 06.08.2020.

22.05.2020

 

Avannaata Kommunia har modtaget en arealansøgning til opførsel af nyt enfamiliehus, som ønskes opført i delområde 1700-A09, ”Boligområdet ved stenbruddet”, Qaanaaq.

I delområde A09 er der en restrummelighed på 50 byggefelter. Der er ikke udlagt byggefelt på den ansøgte areal, hvorfor denne ansøgning offentliggøres, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse § 43.

I forbindelse med offentliggørelsen af arealansøgningen, er det muligt at indkomme med indsigelser til ansøgningen i perioden: 22.05.2020 til og med 08.06.2020.

Eventuelle indkomne indsigelser, vil indgå i den videre sagsbehandling af arealansøgningen.

Såfremt du / I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest d. 08.06.2020.

 

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:

 

Avannaata Kommunia – Arealafdelingen

Postboks 1023 - 3952 Ilulissat

 

areal@avannaata.gl

Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning, som allerede har været annonceret. KJ Greenland A/S ønsker at udvide deres eksisterende entreprenørplads i Ilulissat i forlængelse af virksomhedens nuværende aktiviteter inden for delområde B07.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 27.04.2020 til og med 22.06.2020.

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre en udvidelse af erhvervsområdet, delområde B07. Udvidelsen skal bruges til oplag af materiale til betonelementer, som skal bruges i de mange byggerier, der er i gang i Ilulissat. Derfor planlægges der for en udvidelse af KJ Greenland A/S’ eksisterende entreprenørplads med mulighed for opførsel af bebyggelse til erhvervsformål, arealer til støbning af betonelementer og etablering af arealer til oplag af byggematerialer, containere mm. Det udvidede areal er reserveret til KJ Greenland A/S gennem den forudgående projekthøring.


Derudover muliggør kommuneplantillægget som noget nyt, at der kan etableres portnerboliger i tilknytning til virksomheder i hele Delområde B07.


Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.


Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt. Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.06.2020.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13

Nyt boligområde i nordlige Ilulissat – A31

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, der muliggøre boligbyggeri nord for Hotel Arctic, sendes hermed i 6 ugers offentlig høring.


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 23.03.2020 til og med 04.05.2020.

Kommuneplantillæggets formål
Forslaget til kommuneplantillægget bygger på en modtaget projektansøgning, der allerede har været i offentlig høring. I forslaget udlægges 13 byggefelter til etageejendom samt tæt-lavt byggeri. Alle med undtagelse af ét byggefelt er reserveret gennem den forgående projekthøring. Det sidste byggefelt vil alle borgere kunne søge, så vidt forslaget til kommuneplantillægget godkendes af kommunalbestyrelsen efter endt høring.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt. Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.05.2020.

 

Klik for at se kommuneplantillæg nr. 17

Erhvervs- og havneområde, Uummannaq

Avannaata kommunia ønsker at forbedre og udvide havnefaciliteterne i Uummannaq, således at der kan udbygges med fx. fiskefabrik, frysehus og oplagsplads samt havneformål med kaj- og pieranlæg. Det er med baggrund i dette at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til erhvervs- og havneområde er fremlagt i offentlig høring i perioden: 01.11.2019 til og med 30.12.2019.


Kommuneplantillæggets formål:


Kommuneplantillæggets primære formål er at udmønte Selvstyrets projekt hvad angår udvidelse af kaj-anlæg samt nedsprængning af det eksisterende fjeld, som kan frigive plads til nye byggefelter til havnens brug. Defor skal planen sikre, at det eksisterende havneområde udbygges hensigtsmæssigt, således at nuværende som fremtidige erhvervsvirksomheder får bedst mulige vilkår for etablering og udvikling af fiskeri- og havne-erhvervet, samt at der hovedsageligt kan placeres

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8

18.09.2019

På baggrund af at Selvstyret skal opføre nye havnefaciliteter i Uummannaq, har Kommunalbestyrelsen besluttet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring. Forslaget muliggør ét af projekterne; en ny læmole i Smørhavnen i Uummannaq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til erhvervs- og havneområde er fremlagt i offentlig høring i perioden: 18.09.2019 til og med 13.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførsel af en læmole, der skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet. Primært således arealer frigives i havneanlægget ved skonnertkajen, ved at joller og mindre fiskefartøjer flyttes til Kangerlloqqissoq/Smørhavnen.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.11.2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11

16.09.2019

Udlægning af nye delområder til bolig, erhverv og centerområde i Qeqertat bygd.

Denne bygdeplan skal bruges til at udlægge rammerne for den kommende planlægningen og udbygning af Qeqertat.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til boligformål, centerformål og erhvervsområder er fremlagt i offentlig høring i perioden: 16.09.2019 til og med 11.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge nye delområder, hvor der placeres byggefelter til boliger, erhvervsformål og centerformål. Så Qeqertat i fremtiden kan udvikle sig i takt med erhvervsgrundlagets udvikling. Flere delområder ændre grænser fra eksisterende delområder, så der opnås en god helhedsplanlægning i Qeqertat.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 11.11.2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3

D. 13.09.2019

For at styrke læringsmiljøerne i Grønland har Selvstyret besluttet, at der skal opføres nye kollegier i 5 af landets uddannelsesbyer – bl.a. i Ilulissat. På baggrund af dette er nærværende kommuneplantillæg udarbejdet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 13.09.2019 til og med 08.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål
Formålet med dette kommuneplantillæg er at sikre at ny bebyggelse opføres i samspil med eksisterende bebyggelse og terrænet, samt at sikre områdets anvendelse til centerformål til offentlige institutioner, kultur- og fritidsformål, kollegier samt boliger.
Helt konkret skal planen udmønte Selvstyrets projekt for kollegiebebyggelse så det stemmer overens med hvad der fra Selvstyrets side er besluttet at opføre.
Planen udlægger desuden nye byggefelter til tæt-lav boliger, så boligudbuddet i Ilulissat gøres lidt større og mere varieret.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.11.2019.

Forslag kpt 4

D. 11.09.2019

Udlægning af nye byggefelter i centerområde 1200-C21.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 for nyt centerområde ved " Sermermiut aqqutaa " Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 11.09.2019 til og med 06.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål:

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af indkomne ansøgninger om at etablere personaleboliger i to etager i området omkring Sermermiut Aqqutaa.

Byggefelter udlægges med tilhørende detaljerede bestemmelser, som muliggør etablering af nybyggeri af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, detailhandel og restaurant i centerområdet. Hvor nye byggefelter er placeret kan nuværende boliger nedrives.

Området udvides, så bygning B-1725 bliver indbefattet som en del af delområde C-21. Så boligen fremadrette vil indgå i centerområde og autoværkstedet vil indgå i erhvervsområde B07.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/indgiv-hoeringssvar.htm eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt. Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 06.11.2019.

 

Forslag kpt 10

D. 11.09.2019

I januar 2018 blev kommuneplantillæg nr. 56 vedtaget, som udlagde et nyt boligområde, benævnt A13, ved Sisorarfik og Hafnarfjodur-ip Aqquserna i Ilulissat. Siden da er det udlagte byggefelt blevet bebygget og der ønskes fra bygherre nu vejadgang fra Hafnarfjodur-ip Aqquserna i stedet for fra Sisorarfik, som kommuneplantillæg nr. 56 ellers foreskriver.

Teknisk Udvalg i Avannaata Kommunia har besluttet at imødegå denne ændring, hvilket forudsætter nyt plangrundlag for delområde A13.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.09.2019 til og med 23.10.2019.

Kommuneplantillæggets formål:
Nærværende kommuneplantillæg nr. 9 er derfor en udmøntning heraf og indeholder alene en justering af kommuneplantillæg nr. 56 i forhold til vejadgange. Kommuneplantillæggets redegørelsesdel, bestemmelser og kortbilag er således de samme som i det forudgående tillæg (nr. 56) blot med ændringer i forhold til områdets vejadgang.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.10.2019.

Forslag kpt 9

D. 10.09.2019

Avannaata Kommunia ønsker at opføre et kongehus i Ukkusissat, som skal anvendes til en integreret institution samt servicefunktioner til bygden som bad og vaskeri. Det er med baggrund i dette ønske, at nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet, da der i dag ikke findes ledige bygge felter i Ukkusissat til dette formål.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden 09.09.2019 - 21.10.2019.

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførelse af et nyt kombihus, som dels skal rumme en daginstitution og dels servicefunktioner for bygden med bad og vaskeri. Dertil er formålet at muliggøre nyt boligbyggeri i området, hvorfor der udlægges ét nyt byggefelt hertil.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.10.2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7, der fastlægger bestemmelser for fiskefabrik i erhvervs og havneområde (B01) i Nuussuaq

18.06.2019

Kommuneplantillæggets formål


Kommuneplantillægget skal muliggøre udvidelsen af Royal Greenlands fiskefabrik i Nuussuaq. Dette sker ved at udlægge ét nyt byggefelt til formålet samt gennem en udvidelse af delområdet B01.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/indgiv-hoeringssvar.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.08.2019.

Klik og se kommuneplantillæg nr. 7

17.04.2019
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring.

Offentlig høring: d. 17.04.2019 – 03.06.2019

Kommuneplantillæggets formål
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre et midlertidigt sprængstofdepot i detailområde E05.1 og E05.2 i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat, samt planlægning for et permanent sprængstofdepot i detailområde E05.1.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 03.06.2019.

Kommuneplantillæg nr. 02

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1, der udlægger erhvervsdelområde (B03) til fiskefabrik, oplagsplads, og entreprenørvirksomhed, er i offentlig høring.

Kommuneplantillæggets formål.
Kommuneplantillægget skal muliggøre byggeriet af en fiskefabrik i Upernavik samtidigt med, at det sikre muligheden for nye oplags- og entreprenørarealer. Der udlægges nye byggefelter og byggeområder til erhvervsformål samtidigt med, at der defineres en samlet vejstruktur for delområdet.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/indgiv-hoeringssvar.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.04.2019.

Klik og se kommuneplantillæg nr. 1

19.12.2018

Dette kommuneplantillæg omhandler etableringen af et nyt elevhjem, et fritidshjem samt en større udbygning og renovering af døgninstitutionen Sungiusarfik Ikinngut, i Ilulissat. Disse tre institutioner skal bygges inden for samme centerområde benævnt C27.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 67 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 19.12.2018 til og med d. 20.02.2019.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.02.2019

Kommuneplantillæg nr. 67

19.12.2018

Dette kommuneplantillæg fastlægger nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A30. Idet at der udlægges nye byggefelter, samt ét af de eksisterende byggefelter reguleres, så det bliver muligt at bygge i to etager.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 73 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 19.12.2018 til og med d. 20.02.2019.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.02.2019

Forslagt til kommuneplantillæg nr. 73

30.11.2018
Høring: Udvidelse af 5-etagers hotel ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq., Ilulissat

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 71 i offentlig høring.
Planen muliggør opførelse af hotel i op til 5 etager ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq. i Ilulissat.

Der er tidligere udarbejdet plangrundlag med detaljerede bestemmelser for detailområde C17.5, som ønskes justeret til et konkret behov for at udvide det udlagte byggefelt.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 71 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.11.2018 til og med 29.01.2019.

Kommuneplantillæggets formål
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 29.01.2019.


Kommuneplantillæg nr. 71

Uummannaq

21.11.2018
Høring: Placering af daginstitution, hotel/indkvartering samt dagligvarebutik, Uummannaq

I takt med at Uummannaq udbygges mod nordvest (boligområde A12) er der tilsvarende behov for yderligere centerfunktioner i byen. Med dette kommuneplantillæg udlægges derfor byggefelter til centerformål i form af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 21.11.2018 til og med 23.01.2019.

Kommuneplantillæggets formål
Formålet med planen er at udlægge centerfunktioner, som primært kan betjene den vestlige del af Uummannaq. Kommuneplantillægget giver mulighed for opførelse af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.01.2019.

Kommuneplantillæg nr. 68

 • Dispensationer fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser
 • Annoncering af projektansøgninger

Høringsperioden i forbindelse med projektansøgning for Delområde 1200-C19 Hollænderhavnen, Ilulissat er udsat til d. 15.11.2022 kl. 16.00

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for havnekompleks i Delområde 1200-C19, Ilulissat.

Annonceringsperioden foregår fra den 27.09.2022 til og med 15.11.2022.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for havnekompleks i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektansøgning

Projektet omfatter
Disko Bay Seagate A/S ønsker at etablere et havnekompleks ved Hollænderhavnen med henblik på at udleje faciliteter til de koncernforbundne selskaber: Disko Line, Blue Ice Explorer og Nuuk Water Taxi. Ideen bag projektet er at skabe bedre forhold for drift samt passagerer ved at anlægge et kajanlæg, der er tilpasset de skibe, som Disko Line opererer, samt en passagerterminal.

Disko Line indsætter i foråret 2023 et isklasse stålskib på 36 meter til at udføre sejlads iht. den 10-årige servicekontrakt med selvstyret. Der er i den nuværende havn i Ilulissat ikke plads til, at Disko Lines nye stålskib kan lægge til kaj, da havnen er fuldt optaget. Derfor ønsker Disko Bay Seagate A/S at etablere et havnekompleks i Hollænderhavnen således, at der er plads til hele Disko Lines flåde.

Projektet omfatter også adgangsvej, tankanlæg, kran, kontor og personaleboliger.

Bebyggelsesplan

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag. Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til bebyggelse og anlæg i tilknytning til havnerelaterede centerformål.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Oplysning om idé og anvendelse
2. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer
3. Oplysning om tekniske anlæg/installationer
4. Oplysning om trafikale påvirkninger, herunder placering af de nødvendige parkeringspladser
5. Overordnet tidsplan for udførelse
6. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 27.09.2022 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.
Den 15.11.2022 kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.

 

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et ændret projektforslag for boliger i delområde 1200-A21, Niels Dorph-ip Aqquserna.

Annonceringsperioden foregår fra den 30.06.2021 til og med 11.08.2020.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

KJ Greenland A/S ansøger om byggefelter til en variation af enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse i 1-2 etager, i alt 29 boliger. I dag er der med lokalplan A21.1 allerede udlagt 18 byggefelter i til tæt-lav boligbyggeri i samme område. Det ansøgte projekt kræver dog en ændring af plangrundlaget, da placeringen af byggefelterne ikke stemmer overens med lokalplanens bebyggelsesplan.

Projektforslaget har tidligere været annonceret, og på baggrund af de indkomne høringssvar har ansøger ændret projektet. Teknisk Udvalg har valgt at udsende det ændrede projekt i en fornyet annoncering. Projektets antal af byggefelter er reduceret og placeringen af dem er ændret, så der skabes bedre plads omkring skiklubbens klubhus, og et areal vest for andelsboligerne friholdes også for bebyggelse.

Ændret projektforslag

 

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag. Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriterierne for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være tæt-lav boligbebyggelse, bebyggelsen skal placeres indenfor Delområde A21’s nuværende afgrænsning og det nærmeste område vest for andelsboligforeningen Tassa skal friholdes for bebyggelse.

 

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

 1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
 2. Oplysning om anvendelse.
 3. Oplysning om tekniske installationer.
 4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

 

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 30.06.2021: kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 11.08.2021: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl

Projektansøgning for Sømandshjem i Ilulissat

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for Sømandshjem i delområde 1200-A29, Nuussuuattap Aqqutaa, Ilulissat.

Annonceringsperioden foregår fra den 07.07.2020 til og med 18.08.2020.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for Sømandshjem i delområde A29, Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

Kommunen har modtaget en ansøgning fra Sømandsmissionen om et nyt Sømandshjem i Ilulissat. Det ansøgte byggefelt er beliggende i delområde A29, som primært er udlagt til boligformål, men også rummer mulighed for et enkelt hotel, i dag Hotel Avannaa, som Sømandsmissionen ejer.

Projektet omfatter en udvidelse af den eksisterende hotelbygning, for at kunne udvide kapaciteten og drive en rentabel forretning, der gør det muligt at etablere den service, som er kendt fra de eksisterende Sømandshjem, f.eks. cafeteria. Udvidelsen vil ske i form af en ny bygning, som placeres på et ledigt byggefelt ved siden af det eksisterende hotel, og en mellembygning, som binder de to bygninger sammen. Tilbygningen ønskes opført i 4 etagers højde og med et udtryk, som i farver og materialitet skaber sammenhæng med den eksisterende bygning.

Link

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Kriterierne for alternative projektforslag er, at anvendelsen skal være hotel/vandrehjem, at der skal kunne etableres det nødvendige antal parkeringspladser i tilknytning til ny bebyggelse (1 parkeringsplads pr. 3 værelser ved hotel/vandrehjem, som skal anlægges og finansieres af arealrettighedshaver) og at ny bebyggelse tilpasses de eksisterende forhold.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om idé og anvendelse.

3. Overordnet tidsplan for udførelse.

4. Oplysning om trafikale påvirkninger, herunder placering af de nødvendige parkeringspladser.

5. Oplysning om tekniske installationer og forsyning.

6. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 07.07.2020 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.

Den 18.08.2020 kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387700 eller på mail: plania@avannaata.gl.

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for en ny fiskefabrik i delområde 1505-B01, havne- og erhvervsområdet i Ukkusissat.

Annonceringsperioden foregår fra den 17.06.2020 til og med 29.07.2020.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for fiskefabrik i delområde B01 i Ukkusissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter
Kommunen har modtaget en ansøgning fra Avannaa Fisheries om en ny fiskefabrik i delområde B01, som er udlagt til erhvervsmæssige formål herunder produktion, lager, kontor mm. Delområdet rummer bl.a. bygdens kajanlæg, tankanlæg og en Royal Greenland fabrik. Den sydlige del af området formes af en bugt, hvor mindre både og joller ligger til og kan hales op på stranden. Det ansøgte areal ligger ved denne bugt. Den eksisterende bygning B-316 ønskes revet ned, så der kan opføres en ny og større bygning med produktion, lager, kontor og personalefaciliteter på ca. 525 m2 i 2 etagers højde.

Projektansøgning


Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.
Kriterierne for alternative projektforslag er, at anvendelsen skal være i overensstemmelse med delområdets overordnede anvendelse, at projektet skaber arbejdspladser for bygden, at det er realiserbart i forhold til miljømæssige, forsyningsmæssige og infrastrukturelle betingelser, og at ny bebyggelse tilpasses de eksisterende forhold. Hvis flere projektforslag opfylder de nævnte kriterier lige godt, vil projekter, der indebærer tiltag med fokus på bæredygtighed og klimatilpasning blive prioriteret højest.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om idé og anvendelse.
3. Overordnet tidsplan for udførelse.
4. Oplysning om eventuelle trafikale påvirkninger.
5. Oplysning om tekniske installationer og forsyning.
6. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 17.06.2020 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.
Den 29.07.2020 kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail:
plania@avannaata.gl.

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for turisthytter i delområde 003-L01, Eqi.

Annonceringsperioden foregår fra den 11.05.2020 til og med 29.06.2020.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for turisthytter i Eqi. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.Projektet omfatter
Med en ny investering ønsker World of Greenland at etablere yderligere 35 hytter, fordelt i område langs kysten ved Eqi. 5 hytter placeres ved de nuværende hytter. 5 hytter placeres længere mod vest nærmere elven. De resterende 25 hytter er placeret nærmere kysten ude af syne fra de eksisterende hytter. Hytterne vil i deres udformning komme til at ligne de hytter, som World of Greenland har etableret i Ilimanaq.
World of Greenland ønsker, at lade hytterne falde så godt ind i omgivelserne som muligt, f.eks. ved ikke at sprænge, men placere hytterne i det eksisterende terræn. Hytterne forsynes med strøm gennem et solcelleanlæg, mens affald vil blive fragtet til Ilulissat. Derudover vil et kompostanlæg rense alt spildevand til gråt spillevand, der kan udledes i havet.

Projektansøgning for hytteprojekt i Eqi

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i et område af særlig rekreativ karakter.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 11.05.2020: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 29.06.2020: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.

Projektansøgning for boliger i delområde A21 i Ilulissat

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for boliger i delområde 1200-A21, Niels Dorph-ip Aqquserna.

Annonceringsperioden foregår fra den 27.04.2020 til og med 08.06.2020.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for boliger i delområde A21 i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

KJ Greenland A/S ansøger om ændring af størrelse og antal på byggefelter i delområde A21, Ilulissat. Projektet forudsætter desuden en mindre ændring af delområdets afgrænsning.

Ændringen indebærer lidt færre byggefelter i forhold til den nuværende lokalplan A21.1, men med en anden placering og størrelse. Nogle byggefelter vil være større end de nuværende og nogle vil være mindre, idet der ønskes en variation af boligtyper med både rækkehuse, dobbelthuse og enfamiliehuse. Der ønskes udlagt 16 byggefelter. I delområdet skal opføres boliger i 1-2 etager med mulighed for forskudte planer.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til boligområde i form af åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om anvendelse.

3. Oplysning om tekniske installationer.

4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 27.04.2020: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.

Til den 08.06.2020: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.

Projektansøgning for boliger i delområde A31 i Ilulissat – forlænget høring

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et projektforslag for boliger i delområde 1200-A31, boligområde ved Mittarfimmut Aqqutaa. Avannaata kommunia har besluttet at forlænge høringsperioden for projektansøgningen med 14 dage.

Ændringsforslaget indebærer udnyttelse af ét byggefelt mere end den oprindelige projektansøgning.

Annonceringsperioden foregår fra 24.02.2020 til og med 9.03.2020.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for boliger i delområde A31 i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

KJ Greenland ansøger om ændring af størrelse og antal på byggefelter i delområde A31, Ilulissat.

Ændringen indebærer flere tættere beliggende og større byggefelter i forhold til den nuværende lokalplan A31.1. Der ønskes udlagt 12 byggefelter og et byggefelt til legeplads. I delområdet skal opføres boliger i 1-3 etager.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til boligområde i form af etageboligbebyggelse.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om anvendelse.

3. Oplysning om tekniske installationer.

4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 24.02.2020: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.

Til den 09.03.2020: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Mathias Storch Skolen, Ilulissat

Kommunalbestyrelsen har valgt at sende kommuneplantillæg nr. 6 i høring. Kommuneplantillægget muliggør en legeplads ved Mathias Storch Skolen, Ilulissat.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 16.01.2020 til og med 12.03.2020.

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge et større udendørs areal ved den nye skole, Atuarfik Mathias Storch, til legeplads, mindre boldbane mm. Envidere at udlægge areal til kulturformål såsom musikhus, udstillingsbygning o.lign.

Kommuneplantillæggets formål er desuden at opdatere plangrundlaget for delområdet, således at denne stemmer overens med den nye skole, der stod færdig i 2017.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Erhvervs- og havneområde, Ummannaq – forlænget høring

Avannaata kommunia har besluttet at forlænge høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 8, Erhvervs- og havneområde, Uummannaq, med 6 uger

Ændringsforslaget indebærer at der gøres plads til udvidelse af det eksisterende kaj anlæg, skonnertkajen mod nord og havnefronten mod syd. Havnefronten mod syd ønskes udvidet, da Polaroil ønsker at forbedre adgangsforholdene til brændstofforsyningen ved siloerne.

Derudover laves der større oplagsplads til RAL, da det opfylder forsyningssikkerheden for byen og borgerne. Det betyder også, at de resterende byggefelter reduceres.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til erhvervs- og havneområde er fremlagt i offentlig høring i perioden: 16.01.2020 til og med 27.02.2020.

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets primære formål er at udmønte Selvstyrets projekt hvad angår udvidelse af kaj-anlæg samt nedsprængning af det eksisterende fjeld, som kan frigive plads til nye byggefelter til havnens brug. Derfor skal planen sikre, at det eksisterende havneområde udbygges hensigtsmæssigt, således at nuværende som fremtidige erhvervsvirksomheder får bedst mulige vilkår for etablering og udvikling af fiskeri- og havne-erhvervet, samt at der hovedsageligt kan placeres virksomheder, der har behov for en havnenær placering.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for boliger i delområde 1200-A31, Boligområde ved Mittarfimmut Aqqutaa

08.01.2020


Annonceringsperioden foregår fra 09.01.2020 til og med 20.02.2010.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for boliger i delområde A31 i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter
KJ Greenland ansøger om ændring af størrelse og antal på byggefelter i delområde A31, Ilulissat.
Ændringen indebærer flere tættere beliggende og større byggefelter i forhold til det nuværende lokalplan A31.1. Der ønskes udlagt 11 byggefelter og et byggefelt til legeplads. I delområdet skal opføres boliger i 1-2 etager.

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til boligområde i form af etageboligbebyggelse.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 09.01.2020: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 20.02.2020: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.

 

02.05.2019

Projektansøgning for udvidelse af erhvervsområde B7 i Ilulissat

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for udvidelse af delområde 1200-B7, Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna.

Annonceringsperioden foregår fra 02.05.2019 til og med 14.06.2019

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for udvidelsen af erhvervsområde B7 i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

KJ Greenland ansøger om udvidelse af deres nuværende entreprenørplads. Udvidelsen skal bruges til oplag af materiale til betonelementer, der skal bruges i de mange byggerier der er i gang rundt om i Ilulissat. Placeringen for dette skal ligge i forlængelse med deres nuværende aktiviteter i delområdet og i sammenspil med deres eksisterende støbehal. På arealerne skal der opføres haller og oplagsplads til opbevaring af materiale disse skal afskærmes, så det ikke skæmmer området. Projektet indeholder desuden flytning af berørte hundepladser.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til erhvervsområde og at området skal lukkes visuelt af fx med hegn eller bygningsfacade der ikke skæmmer omgivelserne.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om anvendelse.

3. Oplysning om tekniske installationer.

4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 02.05.2019: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.

Til den 14.06.2019: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 ”Bevaringsområde for Kirke, Museum og Kolonihuse”, i Ilulissat udsendes i offentlig høring.

 

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 44 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 12.03.2023 til og med 07.05.2023.

 

Kommuneplantillæggets formål                                

 

Kirkebugten er et bevaringsværdigt område, der bliver anvendt til kajaksejlads, især med traditionelle grønlandske kajakker.

 

Kirkebugten har været præget af problemer med henslængte farverige plastkajakker i landskabet.

 

Formålet med ændringerne i kommuneplantillægget er at muliggøre opbevaring af moderne kajakker i kirkebugten, på en måde der ikke forstyrre områdets kulturelle udtryk.

 

Yderligere kommer der 2 mindre justeringer i delområdet for kirkebugten, den ene justering for at mulligøre ny udvidelse af Cafe Hong Kong.  

 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 07.05.2023.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på mail: plania@avannaata.gl.