Tasiusaq

Tasiusaq (den indsø-lignende bugt) er den næststørste bygd i Upernavik-distriktet, og ligger på en relativ stor ø 71 km nord for Upernavik. I 1805 blev der "anbragt" et par kolonister, som skulle drive både handel og garnfangst, men Tasiusaq blev ikke formelt betegnet som udsted før sidst i 1800-tallet. Den oprindelige boplads lå på et næs 1 km vest for handelens bygninger.

Bygden er karakteriseret ved en spredt bebyggelsesstruktur, der omfatter et langstrakt areal langs den sydvendte kyst. Længst mod øst er der en naturhavn til joller og småbåde. Et mindre næs, hvor det tidligere produktionsanlæg ligger, adskiller naturhavnen fra Tasiusaq's nyere havne- og erhvervsområde, hvor der er etableret elværk og nye kajfaciliteter. Her er en bedre udnyttelse af den store vanddybde i området.

Bygdens centerområde med blandt andet butik, posthus og anløbsbro, ligger centralt placeret mellem tre omkringliggende boligområder mod hhv. øst, nord og vest. Herfra udgår et vejnet, der knytter de tre boligområder sammen med den centrale del af bygden.


Bestemmelser og delområder

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne.

Kommuneplanens generelle bestemmelser

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere bygdeudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

I bygden bør erhvervsudviklingen styrkes gennem primært forbedrede forhold for bæredygtigt fiskeri og produktion, herunder også nye initiativer samt en forbedring af havneforholdene, med bl.a. nyt bådeværksted og bedding. Dertil skal der være mulighed for nye landbaserede erhverv. Området til erhverv bør udvides nordpå og omfatte næsset.

Boligbyggeri til erstatning for saneringsmodne boliger er en mulighed, og der er desuden gode muligheder for nybyggeri. Borgerne påpeger især behov for børneinstitutioner, indendørs fritidsfaciliteter og infrastruktur, herunder vandforsyning, belysning, nye kørespor og affaldshåndteringsløsninger, der også har betydning for bygdens sundhed. Det bør desuden overvejes at flytte dumpen.

Befolkningstallet i Tasiusaq er vokset siden 1980, hvor indbyggertallet var 163.I 2000 nåede indbyggertallet op på 231, og i 2017 var tallet steget yderligere til 267 indbyggere i bygden.

Bygden har en spredt bebyggelsesstruktur bestående af fritliggende enfamiliehuse. Boligerne ligger primært langs den sydvendte kyststrækning. I bygden er der en restrummelighed på ca. 30 nye boliger.

De vigtigste erhverv i Tasiusaq er fangst og fiskeri efter hellefisk og ræklingeproduktion. Produktionsanlægget i bygden benyttes imidlertid kun som fryseanlæg. Havnen i Tasiusaq har en anløbsbro med en kajlængde på 5,5 meter og en vanddybde på ca. 2,5 meter. Ud fra denne anløbsbro og knap 400 meter ud har Naalakkersuisut udpeget området til havnemyndighedsområde.

Arbejdspladserne i Tasiusaq er knyttet til: Upernavik Seafood A/S, Pilersuisoq A/S, Servicehuset, Bygdekonsultationen, Kommunekontoret, et privatejet indhandlingssted af fersk skind, Nukissiorfiit, den privatejede renovation og skolen. Herudover er der erhvervsaktiviteter knyttet til turisme. I 2015 var ledighedsprocenten i bygderne i Upernavik-distriktet 10,9 % samlet set. Dette er lidt højere end Upernavik, hvor ledighedsprocenten lå på 9,3 %. Ligeså er den lidt højere end både kommunegennemsnittet (9,1 %) og landsgennemsnittet (9,1 %).

Der er ingen restrummelighed for erhverv.

Helistoppet ligger nord for bygden, men har ingen vejforbindelse. Øvrig transport foregår ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter.

Den primære bygdevej forløber på tværs af bygden i øst-vestgående retning. Herfra udspringer en række mindre veje. Der er generelt behov for en mere sammenhængende infrastruktur – både nye og bedre veje.

Nukissiorfiit står for den tekniske drift af el-, varme- og vandforsyning. Vandforsyningen sker fra drikkevandssøer eller som huggestykker fra mindre isbjerge som smeltes og hentes i taphuse. Der er ingen kloakering i Tasiusaq bortset fra ved servicehuset, og det grå spildevand udledes direkte til terræn. Natrenovation udledes til havet fra rampe med slisk. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Den kommunale administrationsbygning blev opført i 2002 og i samme bygning findes også bygdens aktivitetshus og bygdekonsultation. Servicehuset har en sal med tilhørende køkken, toilet og bad samt et lille vaskeri. Derudover er der to ældreboliger og organiseret hjemmehjælp. Børnepasning foregår i dagpleje.

Bygdens folkeskole, Tasiusap Atuarfia, der er udvidet i 2011, har ca. 42 elever fra 1. – 9. klassetrin.

Der er udpeget fem bevaringsværdige bygninger i Tasiusaq: B-81, B-83, B-89, B-102, B-107 og B-202 og omfatter bl.a. de gamle handelsbygninger.

Salen i servicehuset fungerer som bygdens forsamlingshus og danner den primære ramme om bygdens kultur- og foreningsliv. Andet fritidsliv er knyttet til den omgivende natur.

loading image
Henter kort...