Saattut

Bygden Saattut er den største bygd i Uummannaq-området og ligger ca. 26 km nordøst for Uummannaq.Bygdens navn betyder ”flade tynde sten”, hvilket også er navnet på den lille ø, hvor bygden ligger i et forholdsvis fladt klippeterræn. Området er præget af mange øer med høje bjerge med mindre end 30 kilometer til indlandsisens bræer.

Bygden besøges af turister, der indkvarteres hos private og kan opleve den grønlandske kultur med mad, fangst, fiskeri samt dagliglivet hos en almindelig grønlandsk familie.


Bestemmelser og delområder

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne.

Kommuneplanens generelle bestemmelser

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Saattut skal som minimum søges opretholdt. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes. Erhvervsområderne skal tilpasses behovet, herunder også kajfaciliteterne og infrastruktur. Det er vigtigt med etablering af et egentligt samlingssted i bygdebilledet, med tilstrækkelige faciliteter (f.eks. ved skolen og kirken), og ligeledes bør de ældre bygninger indtænkes i fællesfunktioner, f.eks. bådværksted mm.

I januar 2017 var der 240 indbyggere i Saattut. Befolkningstallet faldt fra 292 i 1977 til 234 i 1990 og voksede derefter frem til 2001, hvor 283 personer boede i bygden. Siden faldt indbyggertallet betydeligt frem til 2009 (211 indbyggere), hvorefter der igen er sket en stigning. Det forventes, at befolkningstallet fremover vil være stabilt. Derfor fastholdes de nuværende arealudlæg til boliger, mens der sideløbende også vil være behov for renovering og sanering. Det vurderes at restrummeligheden i de udlagte områder svarer til ca. 60 boliger.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal), hovedsageligt fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage. I 2017 var der 367 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 981 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er det samme som i Uummannaq by og næsten det samme som kommunegennemsnittet (2,8). En del huse trænger til renovering, ligesom en del står tomme.

Det primære erhverv i bygden er fiskeri, som drives året rundt. Royal Greenland har et produktionsanlæg i bygden, der modtager hellefisk. Antallet af medarbejdere på fabrikken svinger fra 1 i lavsæsonen til 15 i højsæsonen. Saattuts kajanlæg ligger ud til en nordvendt bugt og omfatter en pontonbro til mindre både. Joller ligger fortøjet langs nordkysten og ophales, hvor terrænet tillader det. Ud fra dette kajanlæg har Naalakkersuisut udpeget et mindre areal til havnemyndighedsområde.

Bygden har også arbejdspladser knyttet til servicefaciliteterne: Butik, skole, kommunale funktioner samt fanger- og turismeerhvervet. De syv bygder i Uummannaq-distriktet havde i 2015 en samlet ledighedsprocent på 6,7 %, hvilket er lavere end for Uummannaq (7,8 %). Uummannaq-bygderne samt Ilulissat-bygderne har begge en samlet ledighedsprocent på 6,7 %, hvilket er Avannaata Kommunias laveste. Ledighedsprocenten er derfor også lavere end både kommunegennemsnittet (9,1 %) og landsgennemsnittet (9,1 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 13.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Bygden betjenes af helistop, som er placeret syd for bygden. Øvrig transport foregår med hundeslæde og snescooter.

Der er ikke et egentlig vejnet i bygden, men flere kørespor, der forløber fra bygdens centrale del - omkring skole og kirke - til havnen i nord, samt gennem den vestlige del af bygden til ophalingsstedet og videre mod syd gennem boligområder frem til helistoppet. Flere steder har vejene karakter af stier.

Den overordnede tekniske drift varetages af Nukissiorfiit. I bygden er der et elværk, mens vandproduktionen er baseret på et afsaltningsanlæg med efterfølgende afhentning i taphus. Opvarmning sker med private oliefyr. Dagrenovation deponeres og afbrændes på dumpen, der ligger umiddelbart øst for havnen. Der er ingen kloakering i bygden, og natrenovationen tømmes fra mindre, nedslidt trærampe til hav. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Telemast og telehytte ligger sydligt på øen.

Saattut har også et kommunekontor, sygeplejestation, fællesværksted, KNI butik, private kiosker samt et servicehus og et forsamlingshus. Der er ikke et hotel i bygden, men mulighed for privat indkvartering. Der er ikke noget alderdomshjem i bygden, hvilket betyder at ældre, der skal på plejehjem må flytte til byen. Endelig er der en børnehave med plads til 24 børn.

I bygden er der folkeskole (Muusap Atuarfia) der har ca. 30 elever i 1.- 9. klasse og et lille bibliotek. Der er også fritidsklubaktiviteter på skolen.

Der er udpeget følgende bevaringsværdige bygninger i bygden: (B-90) skole - tidligere butik - opført 1899, (B-94) lager fra1878, (B-99) lager - tidligere spækhus - fra 1871, (B-101) jordmoderkonsultation fra 1905 og (B-131) kirke fra 1927. Nogle af bygningerne har fået en hårdhændet renovering, men kan rumme mulighed for etablering af et historisk bygningsmiljø centralt i bygden.

Kirken blev opført som skolekapel i 1927, men indrettet som egentlig kirke i 1980. Kirkegården ligger et par hundrede meter syd for bygden. Kultur- og fritidsaktiviteter i øvrigt afvikles i regi af skolen og forsamlingshuset. Endelig er der legeplads i den sydlige del af bygden.

loading image
Henter kort...