Hvem tildeler arealtildeling?

§ 3 Arealkompetence

3.1 Kommunalbestyrelsen har al arealkompetence inden for alle byer, bygder og det åbne land i kommunen. Ved arealtildeling tildeles brugsret til en bestemt anvendelse af et nærmere afgrænset areal.

I forbindelse med arealer i det åbne land gælder særlige vilkår for høringer, som fremgår af de særlige bestemmelser.

3.2 Dog kan Naalakkersuisut give tilladelse til arealanvendelse i medfør af anlægslove og landsplandirektiver, jf. Planlovens § 38 stk. 4. Endvidere kan Naalakkersuisut give arealtildelinger til aktiviteter i medfør af Råstofloven, jf. § 87 stk. 2.