Kulturarv og bevaring

Kulturarven har sine rødder i såvel kolonitiden som inuitkulturen og endda endnu længere tilbage. Kulturarven er under konstant påvirkning af menneskelige aktiviteter og naturens gang – ikke mindst klimaforandringerne med mærkbart højere temperaturer. Den fysiske planlægning er imidlertid et vigtigt værktøj til aktivt at værne om den kulturarv og de bevaringsværdier som findes rundt om ved bostederne og i det åbne land i Avannaata Kommunia.

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplanen er kulturarv og bevaringsværdier systematisk gennemgået og indarbejdet, herunder fredninger, fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Områdefredninger ses på det overordnede hovedstrukturkort, mens fredede og bevaringsværdige bygninger ses på hovedstrukturkortene for de enkelte byer og bygder.

I forlængelse af en bevaringsmæssig indsats ligger også et klart turistmæssigt potentiale. Som eksempel kan nævnes arbejdet med at udvikle et egentligt besøgscenter ved Ilulissat Isfjord der er fredet og optaget på UNESCOs Verdensarvsliste – Isfjordscentret – hvor historiefortællingen om både isen, den unikke natur og de tidligere bosættelser kan formidles. Et andet eksempel er en bevarende planlægning i Ilimanaq, som dels har fokus på bygdens kulturarvsværdier – herunder eventuelle fredninger – samt udvikling af naturligt relaterede turistfaciliteter som hytteområder o.l.

I forbindelse med nomineringen af Ilulissat Isfjord som Verdensarvområde indgik, at der skulle friholdes en bynær bufferzone mellem det allerede bebyggede Ilulissat og fredningsområdet. Efterfølgende har styregruppen for forvaltningen af Verdensarvområdet besluttet, at den bynære bufferzone skal suppleres med en landskabelig bufferzone omkring hele Verdensarvsområdet. UNESCO definerer en bufferzone som et område, der omgiver en ejendom/lokalitet, som har en væsentlig indflydelse på den fysiske tilstand af ejendommen/lokaliteten og / eller på den måde hvor ejendommen/lokaliteten er opfattet.

Andre planmæssige bevaringsindsatser er knyttet til renovering og nybyggeri i kommunens byer og bygder. Indsatsen reguleres dels med generelle bestemmelser, og dels gennem overordnede eller detaljerede bestemmelser, som enten sikrer og viderefører, eller videreudvikler den bygningsmæssige kulturarv.

Bopladser registreret af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan ses på: www.natmus.gl