Klageregler

§ 16 Klageregler

16.1 Kommunalbestyrelsens afgørelse i arealsager kan ankes til Naalakkersuisut. Klager skal indgives senest 8 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse. Klager kan sendes direkte til Naalakkersuisut eller indsendes til Avannaata Kommunia, der videresender klager til Naalakkersuisut med bemærkninger om sagens behandling i kommunen.

16.2 Naalakkersuisuts afgørelse i en klagesag er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Der er ikke fastsat nogen frist for en sags prøvelse ved domstolene.

16.3 Naalakkersuisut kan give en klage opsættende virkning, hvilket betyder, at en given tilladelse ikke kan udnyttes, før klagesagen er behandlet.

16.4 Såfremt Naalakkersuisut giver en klage opsættende virkning er kommunalbestyrelsen forpligtet til at underrette den pågældende, der har fået en tilladelse om, at byggeriet eller foranstaltningen ikke må påbegyndes, eller skal standses, såfremt det er påbegyndt.