Uddannelse og sundhed

Skoler, gymnasium og videregående uddannelser

Der er i alt 28 folkeskoler i Avannaata Kommunia. Skolerne i byerne har 1. til 10. klasse, mens de mindre skoler i bygderne går fra 1. til 7. klasse. De primære udfordringer på folkeskoleområdet er lave elevtal på bygdeskolerne samt et presserende renoveringsbehov.

Nordgrønlands Gymnasium eller GUX Aasiaat, er Grønlands nordligste gymnasium og dermed også et af verdens nordligste gymnasier, der også betjener elever fra Avannaata Kommunia. Skolen ligger i Aasiaat, men eleverne kommer fra hele Nordgrønland og oplandet strækker sig 1150 kilometer, fra Kangaatsiaq i syd til Qaanaaq i nord, og derfor bor næsten alle vores cirka 400 elever på et af skolens kollegier rundt om i byen. Årligt tager ca. 90 elever fra hele Nordgrønland afgangseksamen fra gymnasiet.

Hver af de 4 byer i Avannaata Kommunia har en lokal Piareersarfik, som tilbyder et 1-årigt FA-skoleophold til opkvalificering/forberedelse som afsæt til et erhvervsjob eller en videregående uddannelse.

Grønlands eneste fisker- og fangerskole ligger i Uummannaq. Her tilbydes en 2-årig uddannelse i fangst og fiskeri. Herudover ligger Grønlands Socialpædagogiske seminarium i Ilulissat, der uddanner socialpædagoger, socialhjælpere og socialassistenter.

Gennem kommuneplanlægningen skal der sikres de nødvendige arealer til f.eks. udvidelser og forbedringer af faciliteterne på kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner. Avannaata Kommunias 8 byer skal fortsat styrkes som centre for uddannelse, men indsatsen i den kommende planperiode vil primært være knyttet til renovering og mindre udvidelser af de eksisterende skoler og uddannelsesinstitutioner. Der vurderes at være tilstrækkelig rummelighed til sikring af dette i kommuneplanens relevante delområder.

Sundhed

Avannaata Kommunia hører under Sundhedsregionen 'Avannaa', der blev oprettet ved implementering af sundhedsreformen i januar 2011. I hver region er der et regionssygehus, som har det overordnede ansvar for sundhedsbetjeningen i regionen, herunder på de tilknyttede sygehuse og sundhedscentre samt i de mindre sygeplejestationer. Kommunens regionssygehus ligger i Ilulissat, mens de øvrige3 byer har et sundhedscenter, jf. hovedstrukturkortet.

Sundhedsregionen omfatter også tandplejen, der distriktsvis dækkes med én eller flere tandlæger. I Qaanaaq er der dog kun tandlægebetjening en del af året.

Med sundhedsreformen fra i 2011 blev der ligeledes indført telemedicin, som et nyt tilbud til borgerne i bl.a. de mere fjerntliggende bosteder. Der er varierende erfaringer med brugen af telemedicin, men med ansættelsen af en telemedicinsk konsulent i 2013 er det besluttet at fortsætte og udvikle sundhedstilbuddet, så det bliver hurtigere og nemmere at stille en korrekt diagnose og iværksætte behandling.

Den fremadrettede sundhedsindsats bygger på den nuværende regionsstruktur, hvor sundhedsvæsnet er til stede og tilgængelig alle steder i landet, og hvor den igangværende digitalisering fortsættes. Der vil være særligt fokus på forebyggelse og sundhedsfremme – bl.a. med udsigten til større udgifter som følge af flere ældre, flere livsstilssygedomme, dyrere og mere specialiserede behandlinger samt større krav til kvalitet og borgerkontakt. Alt sammen med betydning for borgerne i Avannaata Kommunia.