Illorsuit

Lørdag den 17. juni 2017 skete der et fjeldskred i Karrat fjord. Fjeldskreddet igangsatte en tsunami. Beboerne fra både Illorsuit og fra Nuugaatsiaq er derfor for nærværende genhuset på andre lokaliteter.

For yderligere oplysning henvises til information fra Departementet for Natur og Miljø: beredskabsfaglig_vurdering.pdf (246.6 KB)

Illorsuit – "de mange store huse" – ligger ca. 100 km fra Uummannaq, på nordøstkysten af en stor ø af samme navn. Bygden ligger i skrånende terræn som afgrænses af høje bjerge, og er af samme årsag opdelt i to - en nordlig del med ca. 10 huse og en sydlig del med øvrige funktioner og boliger. På grund af den nordvendte placering og de høje bjerge ses solen ikke mellem 11. oktober og 4. marts.


Bestemmelser og delområder

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne.

Kommuneplanens generelle bestemmelser

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Illorsuit skal som minimum søges opretholdt. Eventuel udvikling bør kun ske i sydgående retning. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes, bl.a. gennem alsidig produktion og stabilt arbejde, samt anvendelse af den aktive kultur og de bevaringsværdige bygninger til turistformål. Endvidere bør infrastruktur og bygninger sikres i forhold til terrænet og fælles institutioner etableres, for at forbedre indbyggernes levekår.

I starten af 2017 boede der 67 personer i Illorsuit. Indbyggertallet faldt fra 148 til 108 personer i perioden 1977 til 1987, hvorefter tallet begyndte at stige frem til 1999, hvor der boede 147 personer i bygden. Siden da er tallet faldet jævnt. Det forventes at befolkningstallet fortsat vil falde, hvorfor der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal). I 2017 var der 367 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 981 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, som det også er tilfældet i Uummannaq by. Boligbestanden består udelukkende af enfamiliehuse. Typisk trænger en del af husene til istandsættelse eller sanering, ligesom der også er en del der står tomme.

Funderingsforholdene i det lavtliggende bygdeområde er vanskelige og ved de stejle områder har der lejlighedsvis været sneskred. I den nordlige del af bygden sker der nedbrydning af kysten, der på sigt kan true husene og adgangsvejen her. Fremtidig boligudbygning bør tage forbehold for dette. Flere bygninger i bygden lider ligeledes af sætningsskader, bl.a. skolen og sundhedsstationen. Der vurderes at være rigelig rummelighed i de eksisterende boligområder, konkret ca. 60 boliger.

Indbyggernes primære beskæftigelse er fiskeri og fangst. Bygden har et par mindre produktionsanlæg, hvor der modtages fisk (hellefisk) og sælskind. Bygdens kajanlæg er en pramlosningsbro med en lille vanddybde, og bådene ligger fortøjet langs stranden, hvor der også sker ophalning. Ud fra pramlosningsbroen har Naalakkersuisut udpeget området til havnemyndighedsområde.

I Illorsuit er der – ud over fangst og fiskeri – arbejdspladser knyttet til servicefunktionerne; butik, skole, kommunens bygdeanlæg og kontor. Der er også aktiviteter i tilknytning til turisme. De syv bygder i Uummannaq-distriktet havde i 2015 en samlet ledighedsprocent på 6,7 %, hvilket er lavere end for Uummannaq (7,8 %). Uummannaq-bygderne samt Ilulissat-bygderne har begge en samlet ledighedsprocent på 6,7 %, hvilket er Avannaata Kommunias laveste. Ledighedsprocenten er derfor også lavere end både kommunegennemsnittet (9,1 %) og landsgennemsnittet (9,1 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 7.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Bygdens helistop ligger på jævnt sandområde syd for byen. Øvrig transport sker ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter.
Der er ét kørespor i bygden, der i hovedtræk strækker sig fra den nordlige del til helistop og dump i syd med enkelte afstikkere. Vejstrækningen til ”Kussinersuaq” er generelt nedslidt og trænger til renovering. Herudover er der kortere stistrækninger i Illorsuit.

Elværk og tankanlæg er placeret ud til kysten, lidt nord for kajen. Vandforsyning sker ved smeltning af is, mens der om sommeren hentes vand fra en elv nord for bygden. Dagrenovation og jernskrot deponeres på dumpen ca. 500 m syd for bygden og afbrændes på terræn. Natrenovation indsamles i tønder, der udledes fra natrenovationsrampens metalrør til en mindre bæk, der løber ned til havet.. Gråt spildevand udledes til terræn. Fabrikkens udledning sker direkte til strandkanten. Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit.

På fjeldet i syd er der et masteanlæg. Telekommunikationen varetages af TELE Greenland A/S.

Illorsuit har en butik, kommunekontor, servicehus, sygeplejestation, forsamlingshus og kirke. Der er også et fællesværksted. Børnepasning foregår som dagplejeordning.

Skolen ligger sydligst i bygden (Atuarfik Aaralik) og har ca. 15 elever i 1.- 9. klasse og et bibliotek. På skolen arrangeres fritidsklublignende aktiviteter.

Der er udpeget følgende bevaringsværdige bygninger i bygden: (B-37) pakhus - tidligere butik - opført 1919, (B-40) pakhus/kulhus opført 1935, (B-42) pak-hus/spækhus opført 1906, (B-43) pakhus opført 1917 og indflyttet fra Nugssuaq, (B-48) kontor/indkvartering opført 1913 og (B-118) kirke opført 1923. Bygningerne ligger nogenlunde samlet og udgør sammen med skuret (B-44) - retiradehus fra 1886 - et bevaringsværdigt bygningsmiljø. Flere af bygningerne anvendes af KNI.
Kirkegården ligger syd for bygden, mens bygdens fodboldbane er etableret på sandterræn nord for bygden.

Kultur- og fritidsliv afvikles typisk i regi af forsamlingshuset og skolen.

loading image
Henter kort...