Kultur og identitet

Kommunens fire kerneværdier - Fællesskab, Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed - hænger i høj grad sammen med den grønlandske kultur og identitet. Kulturen er dog ikke kun de kulturelle institutioner, men også forenings- og fritidsliv, kunsthåndværk, slædehunde, det grønlandske sprog og andre grønlandske traditioner båret af et stærkt sammenhold. Dette er et fælles træk for befolkningen – også selvom der naturligt er individuelle særpræg og forskelle fra nord til syd i kommunen.

Kerneværdierne indebærer også et ønske i kommunen om bedre integration af tilflyttere i kommunen. Herunder bedre udbud af muligheder for sprogundervisning til nyankomne. Dette vil skabe bedre værdi i integrationen for både de tilflyttende samt for lokalsamfundet. Den sproglige barriere mellem lokale og tilflyttere ønskes mindsket gennem først og fremmest at skabe en nysgerrighed for at lære, hvilket skabes gennem bedre udbud og muligheder.

I Avannaata Kommunia sætter vi kulturen højt og er kendetegnet ved et stærkt og levende kultur- og foreningsliv, der hele tiden udvikler sig. Dette kendetegn skal fastholdes og ud-bygges - både for vores egen skyld, men også fordi det er en vigtig del af vores eksistens-grundlag: Fiskeri, fangst og turisme. Samtidig ser vi kulturen som et af de bedste værktøjer til at invitere resten af verden indenfor og på den måde skabe nye samarbejder og dialog.

Kulturen har et mangfoldigt ansigt og det stiller krav til de fysiske rammer – både ude og inde. For borgerne er det især rammerne for det daglige by- og foreningsliv, der har betydning, og derfor bør gives særlig opmærksomhed. I forhold til turister og andre besøgende er det andre ting der tillægges betydning – herunder formidlingen og "indpakningen" af kommunens unikke natur- og kulturoplevelser.

Målsætninger

  • Kommunalbestyrelsen vil løbende arbejde for at styrke kulturliv og oplevelsesmuligheder i byer og bygder.
  • Der skal sikres de bedst mulige fysiske rammer for kulturlivet, herunder faciliteter og udviklingsmuligheder for foreninger, museer, biblioteker og forsamlingshuse mv..
  • Rammerne for kulturlivet skal spille en central rolle i arbejdet med byomdannelse og byudvikling.
  • Der lægges særlig vægt på at sikre kvalitetsfyldte møde- og opholdssteder i det offentlige rum, hvor generationerne kan mødes og besøgende kan tage sig et pusterum.
  • Et iværksætterhus kan med fordel også danne ramme om kulturelle tilbud og aktiviteter.
  • Mulighederne for omdannelse af tomme bygninger til kultur- og fritidsformål skal vurderes.
  • Fællesskaber på tværs af byer og bygder skal styrkes og udvikles – gerne i gennem nye samarbejder mellem bostederne.
  • Oplevelsesøkonomi skal være en naturlig del af den kommunale planlægning.
  • Bedre udbud af muligheder for sprogundervisning til nyankomne tilflyttere til kommunen.