Befolkningsudvikling

Befolkning

Knap en femtedel af Grønlands befolkning bor i Avannaata Kommunia. Den 1.1.2017 boede der 10.647 personer i kommunens byer og bygder. Befolkningen bosat i de fire byer udgør 70% mens de sidste 30% bor i de 23 bygder. I 2007 udgjorde bybefolkningen 68% og bygdebefolkningen 32%. Siden 2007 er indbyggertallet faldet med 584 personer svarende til 5,2%, hvilket er et større fald end for Grønland samlet set (-1,4%). Faldet er sket i både byer (-161 personer) men især i bygder mv. (-423 personer). Fra 2016 til 2017 har der dog været en fremgang i befolkningstallet både i byerne (+75) og i bygderne (+72).

 

Antallet af fødsler overstiger generelt antallet af døde og siden 2007 har der således været et fødselsoverskud på knap 80 personer om året, hvilket har bidraget til befolkningstilvækst. Omvendt har der været en nettofraflytning (til andre kommuner) på godt 80 personer om året og dermed har nettofraflytningen udlignet den vækst, som fødslerne skabte. Endelig har nettovandringen, som er forskellen på indvandrede og udvandrede, bidraget negativt til befolkningsudviklingen. I gennemsnit er der hvert år udvandret knap 60 personer flere end der er indvandret. Samlet set har nettofraflytning og nettoudvandring overgået fødselsoverskuddet og resulteret i en samlet nedgang i befolkningstallet. I 2016 var der dog (som det eneste år) en nettotilflytning fra andre kommuner (+85 personer) og dette var med til at skabe befolkningstilvæksten i 2016.

Befolkningsprognosen 2016-2030 forudser at Grønland som helhed vil opleve et fald på godt 1.800 indbyggere. Udviklingen ventes dog at være ulige fordelt idet byerne og især hovedstaden Nuuk ventes at vokse i indbyggertal. 2016 prognosen for den samlede Qaasuitsup Kommunia venter et fald frem til 2030 på godt 2.600 indbyggere. Prognosen er ikke opdelt på byer og bygder, men det må formodes, at der er store forskelle på den ventede udvikling i byer og bygder, og at den fremtidige udvikling mere eller mindre vil afspejle de seneste års faktiske udvikling.

Kønsfordeling og aldersgrupper

Som i resten af Grønland, er der i Avannaata Kommunia en overvægt af mænd. Kønsfordelingen er således 52,6 % mænd og 47,4 % kvinder. I bygderne er andelen af kvinder en smule lavere (46,3%) end i byerne (47,9%), men sammenlignet med hele landet er andelen af kvinder i bygderne relativt høj (46,3% i bygder i Avannaata Kommunia mod 44,8% i bygder i hele Grønland).

En fjerdedel af kommunens indbyggere er børn og unge op til 16 år. 12% er i alderen 17-24 år og 55% er i alderen 25-64 år, mens 8 % er over 65 år. Aldersfordelingen i Avannaata Kommunia er meget lig den generelle aldersfordeling i Grønland.

De seneste 10 år har der været et markant fald i befolkningsgruppen 7-16 år, mens antallet af 65+ årige er steget.