Om arealtildelinger

I Grønland er der fælles ejendomsret til jorden. Arealer kan således ikke købes og sælges. For at få mulighed for at bygge eller anlægge skal der udstedes en arealtildeling, som er en brugsret til jorden. Dette gælder også ved ændringer af arealers eller bygningers anvendelse, ved midlertidig arealanvendelse, ved terrænændringer, samt ved både nedrivning og genopførelse af bygninger.

En arealtildeling er personlig og en overdragelse til en ny rettighedshaver skal tiltrædes af den arealforvaltende myndighed. Derfor skal der ved køb og salg af bygninger og/eller anlæg fra en ejer til en anden, eller ved arv og realisering af panterettigheder, gennemføres overdragelse af brugsretten gennem en arealtildeling.

Tilladelse til arealanvendelse i medfør af anlægslove og landsplandirektiver m.v., kan gives af Naalakkersuisut.

Bestemmelserne for arealtildeling i Avannaata Kommunia er fastsat af kommunalbestyrelsen med baggrund i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, § 14, stk. 2, § 22 samt §§ 37-52, samt Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse (Landsplanredegørelse, reservation af arealer, mulighed for forlængelse af udnyttelsesfrist, offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet, m.v.).

Indholdsoversigt

Afsnit Bestemmelser
Hvad kræver arealtildeling? § 1 Hvad er en arealtildeling
§ 2 Typer af arealtildelinger
Hvem tildeler arealtildeling? § 3 Arealkompetence
Ansøgning om arealtildeling § 4 Ansøgning om arealtildeling
§ 5 Annoncering af ledige arealer
§ 6 Krav til arealansøgning
Procedure § 7 Krav til projektansøgning
§ 8 Projektansøgninger
§ 9 Miljøvurdering
§ 10 Arealreservationer
§ 11 Krav på arealtildeling
§ 12 Registrering af arealtildelinger
§ 13 Forbud efter § 32
Bortfald af arealtildeling § 14 Tidsfrister for at udnytte arealtildelinger
Dispensation § 15 Dispensation
Klageregler § 16 Klageregler
Tilsyn og håndhævelse § 17 Tilsyn og håndhævelse
§ 18 Sanktioner
Containere § 19 Containere
Hundehold § 20 Hundehold.
Bådoplag § 21 Bådoplag
Landsplanmæssige interesser § 22 Landsplanmæssige interesser
Det åbne land § 23 Det åbne land
Andre myndigheders tilladelse § 24 Andre myndigheders tilladelser
Meddelte arealtildelinger § 25 Ledige byggefelter
§ 26 Arealansøgninger i høring
§ 27 Arealtildelinger

Bestemmelser for arealtildelinger

Avannaata Kommunia har derfor behov for et sæt af bestemmelser som grundlag for administrationen i tildelingen af arealer og brugsret. De efterfølgende retningslinjer er et redskab for den kommunale administration og en oplysning til borgerne om rammerne for behandlingen af ansøgninger om arealtildeling.

Bestemmelserne er opbygget med generelle bestemmelser, hvor der er bestemmelser for byerne, for bygderne og for det åbne land, samt med særlige bestemmelser for opstilling af containere, bådeoplag, hundehold mv..

Desuden er der et sæt standard vilkår i arealtildelinger, samt et sæt generelle vilkår for arealtildelinger.

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende.

Som grundlag for arealadministrationen i Avannaata Kommunia gælder i øvrigt, at der altovervejende skal foreligge detaljerede bestemmelser forud for tildelingen af en endelig arealtildeling. Alle arealtildelinger skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.