Naajaat

Naajaat betyder "mågeungerne" og bygden ligger på en lille ø af samme navn ca. 40 km nordøst for Upernavik. Naajaat ligger naturskønt i en fjord tæt på en aktiv isbræ på indlandsisen.

Terrænet i og omkring Naajaat er kuperet, og husene er derfor overvejende placeret på toppen af mindre fjeldknolde eller fjeldflader, hvor overfladevandet nemt kan komme væk.


Bestemmelser og delområder

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne.

Kommuneplanens generelle bestemmelser

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

 

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges tilpasset bygdens udvikling. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Fiskeriet er livsgrundlaget i bygden, og der er et stort ønske om etablering af indhandlingssted, til hvilket der skal være tilstrækkeligt areal. Næsset syd for bygden kan eventuelt egne sig som placering for fiskeanlæg eller turismeerhverv, som der også satses på (hytter og ophold).

Naajaat er den næstmindste bygd i Upernavik-distriktet, med kun 54 indbyggere fordelt på 13 husstande. Set over en 30-årig periode har befolkningstallet i Naajaat været svingende. I 1980 var indbyggertallet 44. Siden 1990 steg indbyggertallet kraftigt og kom helt op på 65 i 2005, hvorefter det igen faldt til 50 indbyggere i 2010. Herefter har indbyggertallet igen været stigende til det nuværende 54 indbyggere (1/1 2017).

Al eksisterende bebyggelse i Naajaat ligger i fællesområdet ud til kysten, og det er også her fremtidig udbygning skal ske - primært i den sydlige del – men under hensyntagen til sikring af det rekreative friareal syd for, hvor der er mulighed for turistfaciliteter. Mod nord forhindrer dumpen en videre udbygning med boliger.

Der er i kommuneplan en restrummelighed på ca. 5 boliger.

Det primære erhverv i Naajaat er fiskeri efter hellefisk, som beskæftiger hovedparten af indbyggerne. Naajaats omegn er et stort fiskeriområde, men de lokale fiskere må tage til den nærliggende bygd Innaarsuit for at indhandle deres fangst. Naajaat er sammen med Innaarsuit de to bygder i området, hvor indhandling af fangst og fiskeri udgør den procentvis største andel af bruttoindkomsten.

Der er ingen egentlig havn i Naajaat, men der er udlagt et erhvervs- og havneområde i den nordlige del samt 3 mindre områder til anløbsmuligheder for joller, hvor fra der er fjeldtrapper op til bygden. Der er ingen havn med faste anlæg, hvorfor der ikke er udpeget havnemyndighedsområde.

Udover fiskeri er befolkningen beskæftiget ifm. hjemmehjælp, Nukissiorfiit, en privatejet natrenovation samt på skolen, der også fungerer som kirke og forsamlingshus. Et andet sekundært erhverv er indtægter fra turismen. I 2015 var ledighedsprocenten i bygderne i Upernavik-distriktet 10,9 % samlet set. Dette er lidt højere end Upernavik, hvor ledighedsprocenten lå på 9,3 %. Ligeså er den lidt højere end både kommunegennemsnittet (9,1 %) og landsgennemsnittet (9,1 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 5.500 m² til erhvervs- og havneformål.

Der er ingen helistop i Naajaat, men der er udlagt et område til formålet. Transport foregår således med skib, slæde eller snescooter. Der er ingen veje eller stier i Naajaat.

Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Nukissiorfiit har ansvaret for forsyningen med el og varme (oliefyr). Elforsyningen er baseret på dieseldrevet bygdeelværk. Der er ingen vandforsyning i Naajaat. Der findes en dump, men endnu intet forbrændingsanlæg. Da der er vanskelige terrænforhold og ingen veje i Naajaat, må al renovation bæres ned til stranden, hvorefter det sejles til dumpen i en jolle. Om vinteren benyttes hundeslæde.

Der er ingen butik i Naajaat, og nærmeste butik og posthus ligger 12 kilometer mod øst i Innaarsuit. Der er ingen børnepasningsordning i bygden.

Folkeskolen Niisip Atuarfia i Naajaat er opført i 1972 og har ca. 5 elever fra 1.-8. klasse.

Skolens bygning fungerer også som kirke og forsamlingshus. Der er desuden et bygdebibliotek i Naajaat. Der er ingen særlige aktiviteter eller faciliteter for børn og unge, men skolen bliver brugt til al social- og kulturel sammenkomst i bygden.

Ingen bygninger i Naajaat er registreret som bevaringsværdige.

Naajaat og omegn byder på et væld af naturoplevelser, som bl.a.er interessante i turistmæssig sammenhæng. Der er således bl.a. planer om at opføre en turisthytte samt bedre anløbsforhold for joller og kajakker.

loading image
Henter kort...