Procedure

§ 7 Krav til projektansøgning

7.1 Projektansøgning, hvor der søges om arealreservationstildeling, skal indeholde følgende bilag:

 • Beliggenhedsplan der viser placering og størrelse af det ansøgte (situationsplan i 1:2.000).
 • Oplysning om anvendelse og placering af bebyggelse (bebyggelsesplan i 1:500).
 • Terrænsnit, der redegør for det foreslåede byggeri/anlæg i forhold til landskab/terræn og eksisterende bebyggelse.
 • Plan og opstalt, der redegør for materialer, farver, stoflighed og dimensioner i det foreslåede byggeri/anlæg.
 • Rumlige illustrationer, der redegør for ydre fremtræden af det foreslåede byggeri/anlæg, samt dets volumen og skala i forbindelse med det eksisterende miljø.
 • Beskrivelse af behov for belysning og skiltning.
 • Beskrivelse af hvorledes projektet forholder sig til eventuelle bevaringsværdier.
 • Beskrivelse af projektets bæredygtige tiltag.
 • Oplysning om tidsplan for byggeriet/anlægget.
 • Økonomiske oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at det ansøgte kan realiseres.
 • Ved større bygge- og anlægsarbejder, skal andre forhold, der er af betydning for kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningen, herunder anvendelsens overensstemmelse med kommuneplanen, belyses.

Såfremt en indkommet projektansøgning er fyldestgørende i forhold til ovenstående, skal ansøgningen behandles i Kommunalbestyrelsen. En uddybet beskrivelse kan ses af bilaget til højre.

Projektmateriale skal indsendes på grønlandsk og dansk.

Bilag vedr. projektansøgning:

Vedr. materialeliste og proces i forbindelse med projektansøgninger i henhold til planlovsændringen Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (§§ 44a og 45a)

liste_over_projektmateriale_dk.pdf (266.7 KB)

§ 8 Projektansøgninger

8.1 Kommunalbestyrelsen kan ved tilvejebringelsen af et forslag til et kommuneplantillæg for et delområde i forbindelse med projektansøgninger, jf. stk. 7.1 ovenfor, reservere brugsretten til et areal til en ansøger om arealtildeling i op til 2 år (§ 45a).

Kommunalbestyrelsen kan vælge at forlænge arealreservationen for 1 år ad gangen.

Arealreservationen giver ikke ansøger nogen brugsret til det pågældende areal, men giver derimod ansøgeren en fortrinsret til at opnå en sådan brugsret, hvis planforslaget efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

8.2 Ansøgers projektforslag skal annonceres i minimum 6 uger, før kommunalbestyrelsen kan meddele arealreservationen. I perioden er det muligt at fremsætte alternative projektforslag til områdets udnyttelse, samt at komme med øvrige bemærkninger.

8.3 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte, hvilke saglige og objektive kriterier, samt prioritering af kriterier, der lægges til grund for valg af bygge- eller anlægsprojekt, herunder hvis der fremsættes alternative projektforslag.

Hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at projekterne er jævnbyrdige, vil det gennem lodtrækning blive afgjort, hvem der kan få arealreservation til arealet. Lodtrækningen foretages med adgang for offentligheden.

8.4 For at udnytte arealreservationen, skal ansøger forestå udarbejdelse af et kommuneplantillæg. I planforslaget skal det angives, at der er givet arealreservation på baggrund af en projektansøgning.

8.5 Efter endelig vedtagelse af planforslaget, kan der udstedes arealtildeling til ansøger.

§ 9 Miljøvurdering

9.1 Kommunalbestyrelsen kan, hvis den ansøgte arealanvendelse forudsætter miljøvurdering (SMV eller VVM), reservere brugsretten til et areal til en ansøger om arealtildeling i op til 2 år (§ 44a).

9.2 Reservation iht. stk. 9.1 kan kun foretages, hvis den ansøgte arealanvendelse er i overensstemmelse med plangrundlaget i det pågældende delområde eller ved nedlæggelse af et § 32 forbud.

§ 10 Arealreservationer

10.1 En arealreservation er en tilkendegivelse af kommunalbestyrelsens intention om at tildele tilsagn, såfremt arealet ikke er eller skal gives til anden ansøger i reservationsperioden.

10.2 En arealreservation er tidsbegrænset til en periode på maksimalt 3 måneder. For arealer til større byggerier eller anlægsarbejder kan reservationen fastsættes til maksimalt 6 måneder.

10.3 En arealreservation giver ikke brugsret til arealet, men skal betragtes som en periode, hvor ansøger har mulighed for at afklare projekt og økonomi mv. og udarbejde kommuneplantillæg.

10.4 En arealreservation bortfalder uden yderligere varsel, såfremt den fastsatte frist i reservationen er overskredet.

§ 11 Krav på arealtildeling

11.1 Såfremt en ansøger opfylder de overfor nævnte betingelser og vilkår, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med den gældende planlægning, har vedkommende krav på at få en arealtildeling.

§ 12 Registrering af arealtildelinger

12.1 Arealmyndigheden skal registrere nye arealtildelinger i NunaGIS/NIN - Grønlands Arealregister.

12.2 Arealmyndigheden foretager i fornødent omfang en gennemgang og ajourføring af eksisterende rettigheder i byer og bygder, således at kommunen tilvejebringer en samlet oversigt over gældende arealrettigheder i kommunen.

12.3 Arealmyndigheden skal offentliggøre afgørelser om arealreservation (§ 48a). Af offentliggørelsen skal fremgå arealets afgrænsning og fristen for udnyttelse.

§ 13 Forbud efter § 32

13.1 En kommunalbestyrelse kan kun modsætte sig en ansøgning om arealtildeling, der er i overensstemmelse med plangrundlaget, såfremt der nedlægges et forbud mod anvendelsen efter Planlovens § 32, og kommunalbestyrelsen efterfølgende gennemfører den nødvendige ændring af plangrundlaget. Der kan ikke nedlægges § 32-forbud ved ansøgning om overdragelse, hvis denne ikke medfører ændring af de eksisterende forhold. Her gælder princippet om fortsat lovlig anvendelse.

Departementet for Boliger - Notat:

Arealer udlagt til offentlig service og institutioner (§§ 41-42)

arealer_til_offentlige_formaal.pdf (198 KB)