Innaarsuit

Innaarsuit er en bygd med 166 indbyggere (pr. ½ 2017), der ligger ca. 46 km nord for Upernavik. Innaarsuit betyder "de ejendommelige bratninger", og lokaliteten blev taget i brug som boplads i 1910-12. Frem til 1950 var der kun 30 indbyggere i Innaarsuit, men herefter har tallet været støt stigende.

Bygden er vokset op omkring havnen, der ligger i en naturlig bugt på øens vestkyst, hvor joller og småbåde kan ligge beskyttet i læ for vinden. Ved havnen ligger bygdens erhvervsområder samt et mindre centerområde med de fælles servicefaciliteter. Havnen og centerområdet omkranses af et boligområde med spredte enfamiliehuse.

Bygden ligger i bunden af en lavning, og det har i mange år været en barriere for bygdens fysiske udvikling. For nogle år siden blev der imidlertid etableret en ny gennemgående vej, så der blev skabt bedre forbindelse til og mellem bygdens delområder.


Bestemmelser og delområder

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne.

Kommuneplanens generelle bestemmelser

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Bygdens erhvervsgrundlag er som i Upernaviks andre bygder fiskeri og følgeerhverv, og bygden skal rumme mulighed for udvikling af bæredygtigt fiskeri med udvidelse af indhandling og eventuel turismeerhverv. Der er et generelt ønske om forbedret infrastruktur - en vej til Natiup Ilua kan forbedre erhvervsforholdene. Dumpen ligger uhensigtsmæssig og bør eventuelt flyttes, og flere steder i bygden ligger der affald eller gamle byggematerialer.

Området har et godt fangstmiljø og bygdens fangerkultur ønskes vedligeholdt. Bygden har ønsker om etablering af mange fællesfunktioner, som der bør være plads til i bygdens delområder.

Befolkningstallet har samlet set været stigende set over en 40-årig periode. I 1977 var der 72 indbyggere, hvilket er mere end fordoblet, så der i 2017 er 166 indbyggere.

I centerområdet er der begrænset rummelighed for ny bebyggelse, hvorfor det er vigtigt, at delområdets restrummelighed reserveres til fællesformål. Der er udlagt et område til boligformål, hvor der vurderes at være en restrummelighed på ca. 25 boliger.

Boligstandarden i Innaarsuit er relativt høj i forhold til distriktets øvrige bygder, hvilket afspejles af de senere års gunstige udvikling i hellefiskeriet.

Erhvervslivet i Innaarsuit præges af fangst- og fiskererhvervet, og indhandlingsstedet for hellefisk bliver opfattet som den vigtigste del af byens erhvervsliv. Innaarsuit er den bygd i Upernavik-distriktet, hvor fangst og fiskeri har den største andel af den samlede indkomst. Indhandlingen udgjorde i 2001 hele 43,2 % af den samlede bruttoindkomst.

Havneanlægget i Innaarsuit omfatter en anløbsbro med en kajlængde på 9 meter og en vanddybde på 2 meter. Det nuværende anlæg i Innaarsuit vurderes dog at være utilstrækkeligt i forhold til den store indhandling og eksport af fangst. Dette forstærkes af KNI Pilersuisoqs overtagelse af bygdesejladsen med anvendelse af indchartrede skibe, som er større end hidtil set. Ud for havnekajen er har Naalakkersuisut udpeget et havnemyndighedsområde, som både tæller vandarealet herudfor, samt landarealet ved kajen.

Arbejdspladserne er knyttet til skolekapellet, filialkontoret, servicehuset, bygdekonsultationen, Pilersuisoq samt Upernavik Seafood A/S. Hertil kommer turisterhvervet.I 2015 var ledighedsprocenten i bygderne i Upernavik-distriktet 10,9 % samlet set. Dette er lidt højere end Upernavik, hvor ledighedsprocenten lå på 9,3 %. Ligeså er den lidt højere end både kommunegennemsnittet (9,1 %) og landsgennemsnittet (9,1 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 1.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Helistoppet ligger nord for bygden. Øvrig transport sker med skib, hundeslæde eller snescooter.

Der er én primær vejforbindelse gennem bygden, der forløber fra havne- og erhvervsområdet, gennem centerområdet, den østlige del af boligområdet, op forbi dumpen og helistoppet i nord, for at ende ved kirkegården i nordvest. På sigt ønskes vejen forlænget fra kirkegården og ned til centerområdet, så den danner en ringvej gennem bygden og giver bedre adgang til boligområdet i nordvest.

Den tekniske drift i Innaarsuit varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Elforsyningen er baseret på dieseldrevet bygdeelværk og varmeforsyning på oliefyr. I 2002 blev der etableret et 750 meter vandledningsnet i forbindelse med 3 nye taphuse og fremføring af vand til produktionsanlægget. Vandforsyningen er baseret på overfladevand. Natrenovation foregår ved indsamling af poser, som tømmes fra natrenovationsrampe med slisk.

Alle bygdens fælles faciliteter ligger i centerområdet og omfatter servicehus, filialkontor, bygdekonsultation, kapel og skole. Børnepasningen sker i dagpleje.

Folkeskolen Fiilimuup Atuarfia har ca. 25 elever fordelt på 1. – 8. klassetrin.

Bygning B-489 i centerområdet er udpeget som bevaringsværdig.

Der er intet forsamlingshus i Innaarsuit, men salen i servicehuset fungerer som bygdens forsamlingshus og danner den overordnede ramme for bygdens kultur- og fritidsliv.

loading image
Henter kort...