Kommuneplan

Forside / Høring / Høring

Høring


 • Høring af kommuneplan

Forslag - Kommuneplan Avannaata Kommunia 2018-2030

Offentlig høring i perioden 02.10.2018 - 30.11.2018
Kommunalbestyrelsen har tirsdag den 2. oktober 2018 besluttet, at Qaasuitsup Kommunaplan 2014-26 skal overdrages til Avannaata Kommunia.

Forslaget indeholder:

 • Justering med de gennemførte ændringer af by- og bygdebestemmelser samt for det åbne land.
 • Opdatering af bestemmelser for arealtildelinger med nyeste lovgivning
  inden for planområdet.
 • Plansiden har et responsivt design,
  og kan tilgås på tablets og mobiler
  og med dynamiske kort med zoom funktion.
 • Der er indbygget adgang for læsere med behov for oplæsning og skærmzoom.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/


 • Høring af kommuneplantillæg

Ny læmole, Ummannaq

18.09.2019

På baggrund af at Selvstyret skal opføre nye havnefaciliteter i Uummannaq, har Kommunalbestyrelsen besluttet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring. Forslaget muliggør ét af projekterne; en ny læmole i Smørhavnen i Uummannaq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til erhvervs- og havneområde er fremlagt i offentlig høring i perioden: 18.09.2019 til og med 13.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførsel af en læmole, der skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet. Primært således arealer frigives i havneanlægget ved skonnertkajen, ved at joller og mindre fiskefartøjer flyttes til Kangerlloqqissoq/Smørhavnen. 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.11.2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11

Udlægning af nye delområder til bolig, erhverv og centerområde i Qeqertat bygd.

16.09.2019

Udlægning af nye delområder til bolig, erhverv og centerområde i Qeqertat bygd.

Denne bygdeplan skal bruges til at udlægge rammerne for den kommende planlægningen og udbygning af Qeqertat.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til boligformål, centerformål og erhvervsområder er fremlagt i offentlig høring i perioden: 16.09.2019 til og med 11.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge nye delområder, hvor der placeres byggefelter til boliger, erhvervsformål og centerformål. Så Qeqertat i fremtiden kan udvikle sig i takt med erhvervsgrundlagets udvikling. Flere delområder ændre grænser fra eksisterende delområder, så der opnås en god helhedsplanlægning i Qeqertat.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 11.11.2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3

Nyt kollegie i Ilulissat

D. 13.09.2019

For at styrke læringsmiljøerne i Grønland har Selvstyret besluttet, at der skal opføres nye kollegier i 5 af landets uddannelsesbyer – bl.a. i Ilulissat. På baggrund af dette er nærværende kommuneplantillæg udarbejdet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 13.09.2019 til og med 08.11.2019.


Kommuneplantillæggets formål
Formålet med dette kommuneplantillæg er at sikre at ny bebyggelse opføres i samspil med eksisterende bebyggelse og terrænet, samt at sikre områdets anvendelse til centerformål til offentlige institutioner, kultur- og fritidsformål, kollegier samt boliger.
Helt konkret skal planen udmønte Selvstyrets projekt for kollegiebebyggelse så det stemmer overens med hvad der fra Selvstyrets side er besluttet at opføre.
Planen udlægger desuden nye byggefelter til tæt-lav boliger, så boligudbuddet i Ilulissat gøres lidt større og mere varieret.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.11.2019.

Forslag kpt 4

Udlægning af byggefelter i centerområde 1200-C21

D. 11.09.2019

Udlægning af nye byggefelter i centerområde 1200-C21.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 for nyt centerområde ved " Sermermiut aqqutaa " Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 11.09.2019 til og med 06.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål:

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af indkomne ansøgninger om at etablere personaleboliger i to etager i området omkring Sermermiut Aqqutaa.

Byggefelter udlægges med tilhørende detaljerede bestemmelser, som muliggør etablering af nybyggeri af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, detailhandel og restaurant i centerområdet. Hvor nye byggefelter er placeret kan nuværende boliger nedrives.

Området udvides, så bygning B-1725 bliver indbefattet som en del af delområde C-21. Så boligen fremadrette vil indgå i centerområde og autoværkstedet vil indgå i erhvervsområde B07.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt. Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 06.11.2019.

 

Forslag kpt 10

 

Justering af vejadgang for delområde A13, Ilulissat

D. 11.09.2019

I januar 2018 blev kommuneplantillæg nr. 56 vedtaget, som udlagde et nyt boligområde, benævnt A13, ved Sisorarfik og Hafnarfjodur-ip Aqquserna i Ilulissat. Siden da er det udlagte byggefelt blevet bebygget og der ønskes fra bygherre nu vejadgang fra Hafnarfjodur-ip Aqquserna i stedet for fra Sisorarfik, som kommuneplantillæg nr. 56 ellers foreskriver.

Teknisk Udvalg i Avannaata Kommunia har besluttet at imødegå denne ændring, hvilket forudsætter nyt plangrundlag for delområde A13.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.09.2019 til og med 23.10.2019.

Kommuneplantillæggets formål:
Nærværende kommuneplantillæg nr. 9 er derfor en udmøntning heraf og indeholder alene en justering af kommuneplantillæg nr. 56 i forhold til vejadgange. Kommuneplantillæggets redegørelsesdel, bestemmelser og kortbilag er således de samme som i det forudgående tillæg (nr. 56) blot med ændringer i forhold til områdets vejadgang.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.10.2019.

Forslag kpt 9

 

Nyt kombihus, Ukkusissat

D. 10.09.2019

Avannaata Kommunia ønsker at opføre et kongehus i Ukkusissat, som skal anvendes til en integreret institution samt servicefunktioner til bygden som bad og vaskeri. Det er med baggrund i dette ønske, at nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet, da der i dag ikke findes ledige bygge felter i Ukkusissat til dette formål.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden 09.09.2019 - 21.10.2019.


Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførelse af et nyt kombihus, som dels skal rumme en daginstitution og dels servicefunktioner for bygden med bad og vaskeri. Dertil er formålet at muliggøre nyt boligbyggeri i området, hvorfor der udlægges ét nyt byggefelt hertil.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.10.2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7, der fastlægger bestemmelser for fiskefabrik i erhvervs og havneområde (B01) i Nuussuaq

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7, der fastlægger bestemmelser for fiskefabrik i erhvervs og havneområde (B01) i Nuussuaq

18.06.2019

Kommuneplantillæggets formål


Kommuneplantillægget skal muliggøre udvidelsen af Royal Greenlands fiskefabrik i Nuussuaq. Dette sker ved at udlægge ét nyt byggefelt til formålet samt gennem en udvidelse af delområdet B01.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/indgiv-hoeringssvar.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.08.2019.

Klik og se kommuneplantillæg nr. 7

Sprængstofdepot, Ilulissat

17.04.2019
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring.

Offentlig høring: d. 17.04.2019 – 03.06.2019

Kommuneplantillæggets formål
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre et midlertidigt sprængstofdepot i detailområde E05.1 og E05.2  i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat, samt planlægning for et permanent sprængstofdepot i detailområde E05.1.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 03.06.2019.

Kommuneplantillæg nr. 02

 

Erhvervsområde Nordvest, Upernavik

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1, der udlægger erhvervsdelområde (B03) til fiskefabrik, oplagsplads, og entreprenørvirksomhed, er i offentlig høring.

Kommuneplantillæggets formål.
Kommuneplantillægget skal muliggøre byggeriet af en fiskefabrik i Upernavik samtidigt med, at det sikre muligheden for nye oplags- og entreprenørarealer. Der udlægges nye byggefelter og byggeområder til erhvervsformål samtidigt med, at der defineres en samlet vejstruktur for delområdet.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/indgiv-hoeringssvar.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.04.2019.

Klik og se kommuneplantillæg nr. 1

Centerområde langs Elisabeth Thomsenip Aqq., Ilulissat

19.12.2018

Dette kommuneplantillæg omhandler etableringen af et nyt elevhjem, et fritidshjem samt en større udbygning og renovering af døgninstitutionen Sungiusarfik Ikinngut, i Ilulissat. Disse tre institutioner skal bygges inden for samme centerområde benævnt C27.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 67 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 19.12.2018 til og med d. 20.02.2019.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.02.2019

Kommuneplantillæg nr. 67

Boligområde i Ilulissat nord, Ilulissat

19.12.2018

Dette kommuneplantillæg fastlægger nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A30. Idet at der udlægges nye byggefelter, samt ét af de eksisterende byggefelter reguleres, så det bliver muligt at bygge i to etager.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 73 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 19.12.2018 til og med d. 20.02.2019.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.02.2019

Forslagt til kommuneplantillæg nr. 73

Udvidelse af 5-etagers hotel ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq., Ilulissat

30.11.2018
Høring: Udvidelse af 5-etagers hotel ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq., Ilulissat

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 71 i offentlig høring.
Planen muliggør opførelse af hotel i op til 5 etager ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq. i Ilulissat.

Der er tidligere udarbejdet plangrundlag med detaljerede bestemmelser for detailområde C17.5, som ønskes justeret til et konkret behov for at udvide det udlagte byggefelt.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 71 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.11.2018 til og med 29.01.2019.

Kommuneplantillæggets formål
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 29.01.2019.

 
Kommuneplantillæg nr. 71

Placering af daginstitution, hotel/indkvartering samt dagligvarebutik, Uummannaq

Uummannaq

21.11.2018
Høring: Placering af daginstitution, hotel/indkvartering samt dagligvarebutik, Uummannaq

I takt med at Uummannaq udbygges mod nordvest (boligområde A12) er der tilsvarende behov for yderligere centerfunktioner i byen. Med dette kommuneplantillæg udlægges derfor byggefelter til centerformål i form af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 til centerformål er fremlagt i offentlig høring i perioden: 21.11.2018 til og med 23.01.2019.

Kommuneplantillæggets formål
Formålet med planen er at udlægge centerfunktioner, som primært kan betjene den vestlige del af Uummannaq. Kommuneplantillægget giver mulighed for opførelse af  daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.01.2019.

Kommuneplantillæg nr. 68


 • Dispensationer fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser

NO CONFIG
 • Annoncering af projektansøgninger

Projektansøgning for udvidelse af erhvervsområde B7 i Ilulissat

02.05.2019

Projektansøgning for udvidelse af erhvervsområde B7 i Ilulissat

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for udvidelse af delområde 1200-B7, Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna.

Annonceringsperioden foregår fra 02.05.2019 til og med 14.06.2019

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for udvidelsen af erhvervsområde B7 i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter

KJ Greenland ansøger om udvidelse af deres nuværende entreprenørplads. Udvidelsen skal bruges til oplag af materiale til betonelementer, der skal bruges i de mange byggerier der er i gang rundt om i Ilulissat. Placeringen for dette skal ligge i forlængelse med deres nuværende aktiviteter i delområdet og i sammenspil med deres eksisterende støbehal. På arealerne skal der opføres haller og oplagsplads til opbevaring af materiale disse skal afskærmes, så det ikke skæmmer området. Projektet indeholder desuden flytning af berørte hundepladser.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til erhvervsområde og at området skal lukkes visuelt af fx med hegn eller bygningsfacade der ikke skæmmer omgivelserne.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om anvendelse.

3. Oplysning om tekniske installationer.

4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 02.05.2019: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.

Til den 14.06.2019: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl


Sidst redigeret 18-9-2019

Kontakt

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909