Godkendt

  • Kommuneplan

Endelig vedtagelse og bekendtgørelse af den nye Avannaata Kommuneplan 2018-2030 er sket den 20. december 2018.

xKommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har på sit møde den 19. december 2018 vedtaget Kommuneplan 2018-2030 endeligt. Den endelige plan er tilrettet og færdiggjort på baggrund af inputs fra høringsfasen, hvorfor den på en række punkter adskiller sig fra planforslaget.

Kommuneplan 2018-2030 er desuden digital således, at alle – både borgere og virksomheder – let kan gå ind og se hvad der konkret gælder for dem. Det er også her man kan orientere sig om nye muligheder for arealanvendelse og byggeri, der kan understøtte den fort- satte udvikling af attraktive bolig- og erhvervsområder.

Alle udstedte og lovlige arealtildelinger samt alle tidligere godkendte detaljerede bestemmelser (og lokalplaner) vil dog fortsat være gældende, indtil de bliver afløst af nye.

Vi håber at alle vil tage godt imod og få glæde af den nye kommuneplan – ikke mindst som et vigtigt fælles værktøj til fortsat at sikre en gunstig og bæredygtig udvikling af Avannaata Kommunia. Kommuneplanen skal være tilgængelig for så mange som muligt. Derfor foreligger planen på både grønlandsk, dansk og engelsk.

Yderligere information:
Hanne Holm Andersen
Strategisk Udvikling & Sektorplaner, Planchef
Tlf. (+299) 38 76 76
hha@avannaata.gl

Følg med i vores planlægning
http://plania.avannaata.gl/
http://kommuneplania.avannaata.gl/

  • Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæg nr. 30

Kommuneplantillæggets formål

I forbindelse med anlæggelsen af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat er der behov for asfalt til den nye landingsbane og til forlængelsen af lufthavnsvejen ud til den nye lufthavnsterminal.

Dette kommuneplantillæg udlægger et nyt delområde til tekniske formål, Delområde E13, som kan anvendes til asfaltværk tæt på lufthavnsområdet. Delområdet er i dag en del af et stort friholdt område nordøst for Ilulissat. Delområdet omfatter et areal på cirka 2,3 ha, som henligger i ubebygget naturtilstand.

Kommuneplantillæggets formål er at fastlægge anvendelsen af Delområde E13 til tekniske formål i form af asfaltværk, og at fastlægge bestemmelser for anlæggets placering og omfang, herunder anlæggets maksimale højde. Byens eksisterende asfaltværk kan således justeres og flyttes til det nye delområde.

Under den offentlige høring modtog kommunen to indsigelser til forslaget til kommuneplantillægget. Disse har ikke givet anledning til ændringer af indholdet i det endelige kommuneplantillæg, men Udvalget for Teknik har besluttet, at asfaltværket skal flyttes til en anden placering igen, inden den nye lufthavn tages i brug.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæg nr. 29

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et mindre detailområde indenfor den landskabelige bufferzone og fastlægge bestemmelser for detailområdet, som regulerer forhold vedrørende anvendelsen af hytten samt hyttens størrelse, placering og udseende.

Under den offentlige høring af forslaget til kommuneplantillægget er der indkommet en indsigelse samt nogle forslag til præciseringer og ændringer af kommuneplantillæggets indhold.

Fra Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø lægges der vægt på, at formålet med den landskabelige bufferzone omkring Ilulissat Isfjord er at sikre, at områdets Outstanding Universal Value opretholdes og beskyttes, og at den landskabelige bufferzone så vidt muligt bør friholdes for bebyggelse og anlæg. Det præcisres derfor i det endelige kommuneplantillæg, at der er tale om et enkeltstående tilfælde af juridisk lovliggørelse af privat byggeri i bufferzonen, og at adgang til hytten med motoriserede befordringsmidler skal ske i overensstemmelse med den kommunale vedtægt for anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land. Derudover fastholder det enedelige kommuneplantillæg, at der ikke skal være mulighed for at etablere yderlige anlæg eller byggeri indenfor det udlagte detailområde udover den eksisterende hytte.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæggets formål

Sannassisoq ApS ønsker at etablere personaleboliger i nærhed til virksomhedens aktiviteter. Der er konkret ansøgt om ændret anvendelse for en del af Sannassisoq ApS eksisterende erhvervsarealtildeling i delområde 1200-B08.

I den forbindelse udvides afgrænsningen for det tilgrænsende boligområde 1200-A26 til at omfatte det ansøgte areal.

Kommuneplantillægget fastlægger nye detaljerede bestemmelser for detailområde A26.4, hvor der gives mulighed for at etablere etageboligbebyggelse. I detailområdet udlægges ét nyt byggefelt, hvor der kan opføres ny bebyggelse i maks. 2 etager med op til 8 boliger.

Der er ikke indkommet nævneværdige bemærkning til forslaget til kommuneplantillægget under høringsperioden, og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget uden ændringer af indholdet.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Kommuneplantillæg nr. 26

 

Kommuneplantillæggets formål

I tilfælde af at en tsunami rammer Uummannaq-området, er det nødvendigt at kunne opretholde driften af lufthavnen i Qaarsut, da den vil indgå i beredskabet. Da de eksisterende boligområder i Qaarsut og vejen fra byen til lufthavnen kan blive ramt ved en tsunami, er der behov for at opføre boliger til luftshavnspersonalet i nærheden af lufthavnen.

Kommuneplantillægget udvider delområdegrænsen for centerområdet C02 i Qaarsut og fastlægger nye overordnede bestemmelser for delområdet. Dette vil gøre det muligt at opføre personaleboliger til lufthavnspersonalet inden for delområdet.

Der er ikke indkommet nævneværdige bemærkning til forslaget til kommuneplantillægget under høringsperioden, og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget uden ændringer af indholdet.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæggets formål

Baggrunden for dette kommuneplantillæg er et ønske om at udvide boligområdet i Qeqertaq. Det er et ønske lokalt og i Avannata Kommunia, at boligforholdene i bygden forbedres for at undgå fraflytning. Dette kan primært ske ved erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering, da det eksisterende boligområde stort set er fuldt udnyttet. Med dette kommuneplantillæg skabes der mulighed for at opføre enkelte nye boliger, idet boligområdet Delområde A01 udvides og der fastlægges nye overordnede bestemmelser for delområdet. Formålet er således at imødekomme en konkret efterspørgsel, og at Qeqertaq kan fortsætte med at udvikle sig i fremtiden.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at der kan indsendes arealansøgninger til ny boligbebyggelse indenfor det udvidede delområde.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 09.03.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæg nr. 28

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre deponi af overskudsjord i form af opgravet sediment fra havbunden i forbindelse med anlægsarbejdet for den nye lufthavn.

I forbindelse med byggeri og anlæg skal der foretages nedsprængning af fjeld, afrømning af dækjord og permafrossen jord, samt opfyldning af vådområder mv. En del af anlægsarbejdet sker på søterritoriet. Ved opfyld ved kysten skal der fjernes en stor mængde havbundssedimenter for at sikre fast bund til anlægsarbejdet.

Med kommuneplantillægget fastlægges byggeområder med tilhørende detaljerede bestemmelser, der muliggør deponi af overskudsjord i form af opgravet sediment med indhold af saltvand og tilhørende midlertidig bebyggelse, samt redningsstation med permanent karakter.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 19.8.2021, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget er blevet til på baggrund af en projektansøgning fra Hotel Icefiord.

Målet med planen er at sikre, at der er mulighed for at udvide hotelfaciliteterne i området, at den gamle anløbsbro kan tages i brug og samtidig sikre et sammenhængende byområde. Derfor udlægges der to nye byggefelter til aktiviteter der knytter sig til hotelvirksomhed og ændres på detailområdegrænserne, så anløbsbroen er placeret i ét detailområde.

Kommuneplantillægget muliggør at bygninger i området kan fremstå umalede og at der ved etablering af parkeringspladser kan opstilles ladestandere til elbiler.

I den tidligere plan for området, var der særlige bestemmelser tilknyttet b-1793. Det nye kommuneplantillæg udlægger et byggefelt omkring bygningen, så disse bestemmelser nu er tilknyttet byggefeltet i stedet for b-nummeret.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger fra den 8.6.2021 til 30.07.2021, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommunalbestyrelsens udvalg for teknik har valgt at godkende Kommuneplantillæg nr. 13, der muliggør en udvidelse af erhvervsområdet, delområde B07. Udvidelsen skal bruges til oplag af materiale til betonelementer, som skal bruges i de mange byggerier, der er i gang i Ilulissat. Derfor planlægges der for en udvidelse af KJ Greenland A/S’ eksisterende entreprenørplads med mulighed for opførsel af bebyggelse til erhvervsformål, arealer til støbning af betonelementer og etablering af arealer til oplag af byggematerialer, containere mm. Det udvidede areal er reserveret til KJ Greenland A/S gennem den forudgående projekthøring.

Portnerboliger
Derudover muliggør kommuneplantillægget som noget nyt, at der kan etableres portnerboliger i tilknytning til virksomheder i hele Delområde B07.

Link til kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 30.06.2021, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget fastlægger nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde C24, for at muliggøre bebyggelse til offentlige formål som politistation, institution, offentlig administration, butik og hotel. Derudover udlægger kommuneplantillægget enkelte byggefelter til boliger (tæt-lav boligbebyggelse).

Kommuneplantillæg nr. 14

 

Kommuneplantillægget afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag på følgende punkter:

  • Byggefelt 1(hotel) kan også anvendes til offentlig administration. Byggefeltet kan anvendes til hotel, hvis behovet for ny bebyggelse til offentlig administration bortfalder eller opfyldes på anden vis. Byggefeltet vil i så fald blive annonceret som ledigt. Bygningshøjden fastholdes på maks. 15 meter, men etageantallet er fjernet.
  • På byggefelt 2 (politistation) er der mulighed for at udføre bebyggelse med asymmetrisk sadeltag. Den maksimale kipkote for byggefeltet er hævet med 1 meter og terrænkoten med 0,5 meter.
  • Bebyggelsens ydervægge må også fremstå som naturligt patinerede eller med transparent træbeskyttelse.
  • Byggefelt 5, 6 og 7 (boliger) er justeret lidt med hensyn til størrelse og placering samt placering af tilhørende p-pladser.
  • Grundet delområdets beliggenhed ved drikkevandssøen er der tilføjet forskellige betingelser for byggeri og anlæg for at undgå forurening af søen. Af samme årsag er byggefelt 1 gjort lidt mindre og tilhørende p-pladser er flyttet, så de ikke ligger direkte op ad grænsen til beskyttelseszonen for søen.

 

Ledige byttefelter

Samtidigt bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelt 3 (butik) og byggefelt 4 (institution) annonceres ledige i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.3 om ledige byggefelter til erhvervs- og institutionsformål. Byggefelt 5, 6 og 7 (boliger) annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til boligformål.

 

Tids- og aktivitetsplan

30.06.2021: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til byggefelterne.
21.07.2021: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelt 5, 6 og 7.
11.08.2021: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelt 3 og 4.

Hvis der indkommer flere kvalificerede ansøgere til samme byggefelt, vil det gennem lodtrækning blive afgjort, hvem der får arealtildeling.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledig

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 23.02.2021, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra Avannaa Fisheries ApS. Projektansøgningen for opførelse af en ny fiskefabrik har været annonceret i perioden 17. juni 2020 til 29. juli 2020 iht. § 45a i Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.

Kommuneplantillægget har til formål at sikre en hensigtsmæssig videreudvikling af det eksisterende erhvervsområde ved at udlægge et nyt byggefelt samt detaljerede bestemmelser, som fastlægger rammerne for opførelsen af Avannaa Fisheries‘ nye fabrik.

Med kommuneplantillægget muliggøres arealtildeling til det ansøgte projekt, der har fået meddelt arealreservation.

Kommuneplantillæg nr. 22

 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 23.02.2021, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge nye delområder, hvor der gives mulighed for at opføre nye boliger og bebyggelse til erhvervsformål og centerformål. Så Qeqertat i fremtiden kan udvikle sig i takt med erhvervsgrundlagets udvikling.
Planen omfatter nye overordnede bestemmelser for seks delområder og detaljerede bestemmelser for områder til erhvervs-og havneformål, centerformål og tekniske anlæg, som fastlægger byggefelter og retningslinjer for etablering af ny bebyggelse i disse områder.

Kommuneplantillæg nr. 3

 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 21.10.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål
Avannaata kommunia har igennem det seneste år gennemført et pilotprojekt i Uummannaq, hvor en ny metode til håndtering af forbrændingsegnet dagrenovationsaffald er blevet afprøvet og undersøgt. Ved at udlægge et nyt delområde til opførelse af en modtagerstation, kan der skabes mulighed for en mere optimal og fremtidssikret håndtering af affaldet.
Modtagestationen skal rumme maskinelt udstyr til sortering, presning og emballering af affald, således at genanvendeligt affald kan sorteres fra og sendes videre til genanvendelse. Derudover skal modtagestationen have tilhørende mandskabsfaciliteter som frokoststue og omklædning.
Delområdet kan desuden anvendes til forbrændingsanlæg, skibskirkegård og oplag af metalskrot. Der lægges dog op til en nødvendig oprydning af området, som også i dag fungerer som skibskirkegård. Kommuneplantillægget giver også mulighed for etablering af f.eks. pontonbroer eller opfyldning af søterritoriet.

Kommuneplantillæg nr. 21

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.05.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Kommuneplantillæg nr. 17


Kommuneplantillæggets formål
Planen omfatter fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet, for at muliggøre ny bebyggelse til blandede boliger i form af enfamiliehus, dobbelthuse, rækkehuse og etagebebyggelse.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra KJ Greenland A/S. Projektansøgning for opførelse af boligbebyggelse med åbent-lav og tæt-lav boligbebyggelse har været annonceret i perioden 9. januar 2020 til 20. februar 2020 iht. § 45a i Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.

Da projektansøgningen blev ændret, således at det ene byggefelt blev udvidet til 3 etager med henblik på reservation af dette byggefelt til personaleboliger for Air Greenland A/S, blev annonceringen forlænget med perioden 24. februar 2020 til 9. marts 2020.

Avannaata Kommunia har efter vurdering af høringssvar givet arealreservation til KJ Greenland A/S til byggefelt nr. 3-13 og til Air Greenland A/S til byggefelt nr. 1.

Ledigt byggefelt
Samtidigt bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt. Byggefeltet annonceres ledigt i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.

Tids- og aktivitetsplan
14.05.2020: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.

04.06.2020: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 6 - Mathias Storch Skolen, Ilulissat
11.01.2020

Kommunalbestyrelsens udvalg for teknik har valgt at godkende kommuneplantillæg nr. 6, der muliggør en legeplads ved Mathias Storch Skolen. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 11.01.2020, fra hvilken dato det har retsvirkning.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelterne annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.


Kommuneplantillægget har været sat i offentlig høring i perioden: 16.01.2020 til og med 12.03.2020. De modtagne indsigelser er blevet taget til overvejelse, men har ikke givet anledning til ændringer.

kpt_6_ilu1200-03_legeplads_ams_ob_pdf.pdf (2.6 MB)

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 8 for erhvervs- og havneområde, Uummannaq

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 26.03.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets primære formål er at udmønte Selvstyrets projekt hvad angår udvidelse af kajanlæg samt nedsprængning af det eksisterende fjeld, som kan frigive plads til nye byggefelter til havnens brug. Derfor skal planen sikre, at det eksisterende havneområde udbygges hensigtsmæssigt, således at nuværende som fremtidige erhvervsvirksomheder får bedst mulige vilkår for etablering og udvikling af fiskeri- og havneerhvervet, samt at der hovedsageligt kan placeres virksomheder, der har behov for en havnenær placering.

Derudover skal kommuneplantillægget sikre, at gener mellem de enkelte virksomheder minimeres, såsom lette den nuværende trængte infrastruktur, at havneområdet gives at vist helhedspræg, samt at der kan etableres virksomheder, som på grund af miljøbelastning og bygningshøjde er vanskelige at placere andre steder i byen.

Ændringsforslaget til kommuneplantillæg nr. 8 ændrer byggefelterne i placering, antal og størrelse. Derudover muliggør planen at realisere ønsket fra Polaroil, om udvidelse af det eksisterende kajanlæg.

Kommuneplantillægget udlægger i alt 4 nye byggefelter. Ét byggefelt til oplag i form af containere. Derudover fastlægges anvendelsesrammerne for byggefelt 4 til fiskefabrik, og de resterende to byggefelter til fiskeri og havne-funktioner, som fiskefabrikker, frysehuse, lagerhus o.lign.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Se kommuneplantillæg nr. 8

Nyt kombihus, Ukkusissat

Hermed offentlig bekendtgøres kommuneplantillægget nr. 5, der muliggør opførelse af et nyt kombihus i det eksisterende centerområde C01


Avannaata Kommunia ønsker at opføre et kombihus i Ukkusissat, som skal anvendes til en integreret institution samt servicefunktioner til bygden som bad og vaskeri.
Det er med baggrund i dette ønske, at nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet, da der i dag ikke findes ledige byggefelter i Ukkusissat til dette formål.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførelse af et nyt kombihus, som dels skal rumme en daginstitution og dels servicefunktioner for bygden med bad og vaskeri.
Dertil er formålet at muliggøre nyt boligbyggeri i området, hvorfor der udlægges ét nyt ledigt byggefelt.

Se kommuneplantillæg nr. 5

Kommuneplantillæg nr. 4, der muliggør byggeri af nye kollegiebygninger ved SPS i Ilulissat, er vedtaget

For at styrke læringsmiljøerne i Grønland har Selvstyret besluttet, at der skal opføres nye kollegier i 5 af landets uddannelsesbyer – bl.a. i Ilulissat. På baggrund af dette er nærværende kommuneplantillæg udarbejdet.

Kommuneplantillæggets formål
Formålet med dette kommuneplantillæg er at sikre at ny bebyggelse opføres i samspil med eksisterende bebyggelse og terrænet, samt at sikre områdets anvendelse til centerformål til offentlige institutioner, kultur- og fritidsformål, kollegier samt boliger.
Helt konkret skal planen udmønte Selvstyrets projekt for kollegiebebyggelse så det stemmer overens med hvad der fra Selvstyrets side er besluttet at opføre.
Planen udlægger desuden nye byggefelter til tæt-lav boliger, så boligudbuddet i Ilulissat gøres lidt større og mere varieret.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelterne annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.

Tids- og aktivitetsplan
20.01.20: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
10.02.20: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Klik her for at se kommuneplantillæg nr. 4

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 10 for Sermermiut Aqqutaa, Ilulissat

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 15.01.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er, at muliggøre indretning og nybyggeri til centerformål i form af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, restaurant og centerfunktion. Der udlægges 8 byggefelter, samt gives mulighed for at bygge i to etager i delområdet.

Der udlægges nye byggefelter og gives mulighed for nybyggeri ved saneringsmodne bygninger og på steder hvor nye byggefelter er placeret.

Området udvides, så bygning B-1725 bliver indbefattet som en del af delområde C-21. Så boligen fremadrette vil indgå i centerområde og autoværkstedet vil indgå i erhvervsområde B07.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Se kommuneplantillæg nr. 10

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 11 for ny læmole i Uummannaq

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.01.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførsel af en læmole, der skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet. Primært således at arealer frigives i havneanlægget ved skonnertkajen, ved at joller og mindre fiskefartøjer flyttes til Kangerlloqqissoq/Smørhavnen. Kommuneplantillægget fastlægger
overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1500-B02. Områdets anvendelse fastlægges til Erhvervs- og havneområde.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Se kommuneplantillæg nr. 11

Justering af vejadgang for delområde A13, Ilulissat (Godkendt)

Hermed offentligt bekendtgøres kommuneplantillæg nr. 9 der justere vejadgang i boligområde A14

Kommuneplantillæggets formål:

I januar 2018 blev kommuneplantillæg nr. 56 vedtaget, som udlagde et nyt boligområde, benævnt A13, ved Sisorarfik og Hafnarfjodur-ip Aqquserna i Ilulissat. Siden da er det udlagte byggefelt blevet bebygget og der ønskes fra bygherre nu vejadgang fra Hafnarfjodur-ip Aqquserna i stedet for fra Sisorarfik, som kommuneplantillæg nr. 56 ellers foreskriver.

Nærværende kommuneplantillæg nr. 9 er derfor en udmøntning heraf og indeholder alene en justering af kommuneplantillæg nr. 56 i forhold til vejadgange. Kommuneplantillæggets redegørelsesdel, bestemmelser og kortbilag er således de samme som i det forudgående tillæg (nr. 56) blot med ændringer i forhold til områdets vejadgang.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Klik her for at læse kommuneplantillæg nr. 9

Kommuneplantillæg til nr. 7, der fastlægger bestemmelser for fiskefabrik i Upernavik i Nuussuaq, er vedtaget.

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget skal muliggøre udvidelsen af Royal Greenlands fiskefabrik i Nuussuaq. Dette sker ved at udlægge ét nyt byggefelt til formålet samt gennem en udvidelse af delområdet B01.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Klik for at se kommuneplantillæg nr. 7.

D. 18.06.2019

Kommuneplantillægget er vedtaget af Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø d. 17.06.2019.

Kommuneplantillæggets formål
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre et midlertidigt sprængstofdepot i detailområde E05.1 og E05.2 i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat, samt planlægning for et permanent sprængstofdepot i detailområde E05.1.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 2

D. 17.04.2019

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 1 for erhvervsområde (B03) i Upernavik til fiskefabrik, oplagsplads og entreprenørvirksomhed.


Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget skal muliggøre byggeriet af en fiskefabrik i Upernavik samtidigt med, at det sikre muligheden for nye oplags- og entreprenørarealer. Der udlægges nye byggefelter og byggeområder til erhvervsformål samtidigt med, at der defineres en samlet vejstruktur for delområdet.

Samtidigt offentliggøres 6 ledige byggeområder til oplagsplads og entreprenørvirksomhed

Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggeområder via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

17.04.19: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
29.05.19: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Kommuneplantillæg nr. 01

D.29.03.2019

Dette kommuneplantillæg fastlægger nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A30. Idet at der udlægges nye byggefelter, samt ét af de eksisterende byggefelter reguleres, så det bliver muligt at bygge i to etager.

Fra høringsperioden til kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse er der sket en ændring i byggefelternes placering og antal. Et byggefelt er udgået, for at gøre plads til en fremtidig vej til et nyt boligområde i forhold til en større bebyggelsesplan ved søområdet.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A30 for at muliggøre nybyggeri til boligformål.
I forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget, udlægges der 3 nye nummerede byggefelter på den anden side af vejen Akinnguata Qaava. Byggefelterne vil blive placeret langs vejen, der ligger i udkanten af vandspærrezonen.

Ledige byggefelter

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelterne annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.

Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Tids- og aktivitetsplan

29.03.19: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.

24.04.19: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Klik her for at se Kommuneplantillæg nr. 73

D. 11.03.2019

Dette kommuneplantillæg omhandler etableringen af et nyt elevhjem, et fritidshjem samt en større udbygning og renovering af døgninstitutionen Sungiusarfik Ikinngut, i Ilulissat. Disse tre institutioner skal bygges inden for samme centerområde benævnt C27.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre udbygning af døgninstutionen Sungiusarfik Ikinngut, samt opførsel af nyt elevhjem og fritidshjem.


Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Klik her for at se Kommuneplantillæg nr. 67

D. 13.02.2019
Vedtagelse af ny plan for centerområde til hotel/indkvartering, ny daginstitution og dagligvarebutik i Uummannaq.
I takt med at Uummannaq udbygges mod nordvest (boligområde A12) er der tilsvarende behov for yderligere centerfunktioner i byen. Med dette kommuneplantillæg udlægges derfor byggefelter til centerformål i form af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Dette kommuneplantillæg er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen og kommuneplantillæg nr. 68 offentligt bekendtgøres derfor.

Kommuneplantillæggets formål:
Formålet med planen er at udlægge centerfunktioner, som primært kan betjene den vestlige del af Uummannaq. Kommuneplantillægget giver mulighed for opførelse af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Klik her for at se Kommuneplantillæg nr. 68


Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelterne annonceres ledige i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse § 5.2 og § 5.3. Der kan ikke søges arealtildeling til byggefelt nr. 2, da dette opføres som offentligt byggeri til en institution.

Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres

Tids- og aktivitetsplan:
13.02.2019: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
27.03.2019: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

D. 12.02.2019
Vedtagelse af plan der muliggør opførelse og udvidelse af hotel i 5 etager ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq., Ilulissat
Der er tidligere udarbejdet plangrundlag med detaljerede bestemmelser for detailområde C17.5, som ønskes justeret til et konkret behov for at udvide det udlagte byggefelt.
Dette kommuneplantillæg er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen og kommuneplantillæg nr. 71 offentligt bekendtgøres derfor.


Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag

Klik her for at se Kommuneplantillæg nr. 71