1200-C03 - Atuarfik Mathias Storch

1200-C03 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Fælles formål

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter, rekreative formål og lignende offentlige og kulturelle formål der knytter sig til skole-området. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 2 ha svarende til 20.000 m2.

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse må opføres i op til 2 etager, svarende til én etage med udnyttet tagetage.

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 1528 m2 svarende til de udlagte byggefelter som fremgår af bilag 1. Indenfor byggefelt nr. 1 må der opføres legeplads, kunststofgræs, boldbane o.lign. svarende til et samlet areal på 1360 m2. Inden for byggefelt nr. 2 må der opføres en bygning til kulturelle formål, svarende til et areal på 168 m2. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Illumiut, Pitoqqiup Aqquserna og Nuisariannguaq.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af indog udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser.