1500-B07 - Erhvervsområde nord for Uummannaq kirkegård

1500-B07 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse specifik

  Erhvervsområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Siaqqissoq

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet

 • Særlige bestemmelser

  Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeldknolde tillades nedsprængt. Ved brug af den sydlige del af området skal der udvises hensyn over for kirkegården, både så den ikke forurenes med affald, og så byggeri ikke virker skæmmende. Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.