1505-C01 - Atuarfik Pilerfik/kirken

1505-C01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ukkusissat

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Fælles formål

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, servicehus, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 6 ha svarende til 60.000 m2.

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse må opføres i op til 2 etager svarende til 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på ét kombihus og ét enfamiliehus afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemulig hed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Inden for området kan der etableres veje, kørespor, stier o.lign som sikrer adgang til delområdets funktioner og til bygdens andre omkringliggende områder og funktioner.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området ligger under den hundringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser