1200-E05 - Sprængstofdepot

1200-E05 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til teknisk formål, og må anvendes til offentlige funktioner og anlæg, i form af sprængstofmagasin med mulighed for opmagasinering af eksplosive stoffer og genstande. Bygninger må ikke indrettes eller anvendes til beboelse. Arealer der ikke anvendes til bebyggelse, anlæg og veje mv. skal bevares i naturtilstand.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 18 ha.

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området skal trafikbetjenes ved anlæg af ny vej gennem delområde D11. Ny adgangsvej tilsluttes Mittarfimmut Aqq., som vist i princippet på Bilag 1.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter. Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotene i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepoterne. Sprængstofmængderne skal holde sig inden for de fastsatte sikkerhedszoner, jf. bilag 1. Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 1579 m og 789,5 m m for detailområde E05.1 og E05.2 I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, således at mindre veje, stier mv. ikke må anlægges med en afstand nærmere end 80 m. Dette gælder dog ikke for vejadgangen jf. kortbilag 1. Der vil fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Ved en flytning af sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.

 • Særlige bestemmelser

  Der tillades etablering af kapitel 5 virksomheder i området Sprængstofmagasiner er omfattet af miljøforordningens kapitel 5, jf. Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.