0003-L11 - Ilivitoqqat

0003-L11 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Særligt rekreative områder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Delområde L11 må anvendes til turisthytter. Der kan i begrænset omfang indpasses funktioner til fælles formål i forbindelse med driften af hytterne. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

 • Eksisterende forhold

  Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget

 • Bebyggelse

  Inden for delområde L11 kan ny bebyggelse opføres med en mindste afstand på 30 meter mellem de byggefelter, der fremgår af detaljerede bestemmelser. Delområdet kan rumme 10 turisthytter. Inden for delområde L11 må ny bebyggelse opføres i en etage. Kiphøjden må maksimalt være 5,5 m over terræn. Inden for delområde L11 skal ny bebyggelse tilpasses skalaen for bygdens øvrige bebyggelse og respektere udsigtsforhold for hver enkel bygning.

 • Rummelighed

  Området har et samlet areal på ca. 2 ha Området har en restrummelighed på ca. 10 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som udvides og forbedres.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser