0003-L07 - Aput

0003-L07 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Særligt rekreative områder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til fritidshytter, sommerhuse samt turismeaktiviteter I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.

 • Eksisterende forhold

  Området er delvis bebygget

 • Bebyggelse

  Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse og lejrskoler må opføres i maksimum 2 etager, svarende til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 200 m² Lejrskoler må have et areal på maks. 240 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

 • Rummelighed

  Området har et samlet areal på ca.720 ha Området har en restrummelighed på ca. 150 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser