0003-L01 - Eqi

0003-L01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Særligt rekreative områder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til turisthytter. I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.

 • Eksisterende forhold

  Området er delvis bebygget. Området har et samlet areal på ca. 140 ha.

 • Bebyggelse

  Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse og lejrskoler må opføres i maksimum 2 etager, svarende til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 200 m² Lejrskoler må have et areal på maks. 240 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på ca. 60 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan anlægges stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser