0003-K17 - Qitermiunguit

0003-K17 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Hytter, fritidshuse mv.

 • Anvendelse specifik

  Hytte- og sommerhusområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.

 • Eksisterende forhold

  Området er delvis bebygget

 • Bebyggelse

  Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse og lejrskoler må opføres i maksimum 2 etager, svarende til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 200 m² Lejrskoler må have et areal på maks. 240 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

 • Rummelighed

  Området har et samlet areal på ca. 880 ha Området har en restrummelighed på ca. 125 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser