1600-B01 - Havn ved Amutsiviup Aqquserna

1600-B01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Upernavik

 • Formål

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse specifik

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 4 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebygelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m

 • Rummelighed

  Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Amutsiviup Aqquserna

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  B-31 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 166,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Der kan etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.