1600-A03 - Oqaluffiup Aqquserna

1600-A03 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Upernavik

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Blandet bolig

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 10 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 2 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Ottup Aqquserna, Oqaluffiup Aqquserna, Henrik Olsenip Aqquserna og Qaqeqqaarfik

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  B-96 og B-97 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum. B-10 er bevaringsværdigt. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 166,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 15 m omkring kirken og kapellet