1502-A01 - Boligområde ved havnen

1502-A01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qaarsut

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 6 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Der kan bygges enkelte nye boliger på baggrund af en konkret vurdering. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 129,1 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser