1700-E08 - Renovationspladsen

1700-E08 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qaanaaq

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af renovationsplads, affaldshåndtering og containeroplag.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 5,1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m, dog med undtagelse af skorstene og tekniske anlæg, der kan opføres med større højde.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 60,5 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,5 meter. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og ud-flyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.

 • Særlige bestemmelser

  Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området. Der kan etableres forbrændingsanlæg i området. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne.