1200-E06 - Lufthavnen

1200-E06 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Infrastrukturanlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn, samt publikums- orienterede funktioner, herunder lufthavnsterminal med parkering- og serviceanlæg. Der kan etableres landingsbane, rullevej, standpladser og øvrig nødvendig infrastruktur, samt bebyggelse til lufthavnsterminal og til tekniske funktioner. Der kan endvidere etableres erhverv og servicefunktioner, som er forenelige med områdets anvendelse til lufthavn, herunder kontorerhverv og hotel. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på 230,8 ha.

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til maks. 5 etager og skal samtidig respektere lufthavnens krav til hindringsfrie luftrum. Den videre projektering kan derfor betyde, at der ikke kan bygges i op til 5 etager. Flyveledertårn og øvrige anlæg, der er nødvendige for områdets drift kan gives en større højde.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa, som kan forlænges frem til området, hvor den nye terminalbygning placeres.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra lufthavnens koncessionshaver. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved luft- havnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landings- banen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Mittarfimmut Aqqutaa er klassificeret som en primær trafikvej. Mittarfimmut Aqqutaa er om- fattet af vejbyggelinje. Der kan dog etableres parkering, afsæt- ningsplads o.l. inden for vejbyggelinjen. Der fastlægges en vejbyggelinje på 20 m målt fra vejmidte for ny vej som forlængelse af Mittarfimmut Aqqutaa.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal sikres areal til slæde- spor og vandrerute øst for luft- havnen mellem Ilulissat og områ- derne nord for byen frem til Oqaatsut.