1200-C27 - Centerområde langs Elisabeth Thomensip Aqq.

1200-C27 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Centerområder

 • Anvendelse

  Centerområde til fælles formål i form af døgninstitution, børnehave, elevhjem, fritidshjem, skole, beboelse og liberalt erhverv. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonrer med områdets beliggenhed og anvendelse. Delområde C27 indeholder detailområderne: C27.1 på cirka 26.600 m2, C27.2 på cirka 4.800 m2 og C27.3 på cirka 20.000 m2.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 51.000 m2.

 • Bebyggelse

  I detailområde C27.1 må ny bebyggelse opføres i op til 2 etager, svarende til én etage med udnyttet tagetage. Kiphøjden må maksimalt være 8,5 m. I detailområde C27.2 må ny bebyggelse opføres i op til 1 etage, med krybekælder. Kiphøjden må maksimalt være 8,5 m. I detailområde C27.3 må ny bebyggelse opføres i 1 etage. Bygningshøjden må maksimal være 8,5 m til kip.

 • Rummelighed

  Der kan opføres ny bebyggelse inden for de på Bilag 1 viste byggefelter. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Elisabeth Thomsenip Aqquserna, Konrad Chemnitsip Aqquserna og Atersuit.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Elisabeth Thomsenip Aqq. er udlagt som sekundær trafikvej og er omfattet af gældende vejbyggelinjer fra de generelle bestemmelser i kommuneplanen. Konrad Chemnitsip Aqquserna er udlagt som lokalvej og er omfattet af gældende vejbyggelinjer fra de generelle bestemmelser i kommuneplanen. Atersuit er udlagt som boligvej og er omfattet af gældende vejbyggelinjer fra de generelle bestemmelser i kommuneplanen.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser.