1200-C21 - Sermermiut Aqqutaa

1200-C21 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilulissat

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Fælles formål

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til indretning eller nybyggeri til centerformål i form af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, detailhandel, restaurant, centerfunktion, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 23.600 m2

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i 2 etager.

 • Rummelighed

  Der kan opføres ny bebyggelse inden for de på Bilag 1 viste byggefelter. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Sermermiut aqqutaa er udlagt som sekundær trakfikvej og er omfattet af en 10 m vejbyggelinje målt fra vejmidten.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser.