1204-E01 - Dumpen

1204-E01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Ilimanaq

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Delområdet friholdes for bebyggelse ud over det til funktionen hørende. Der kan i delområdet etableres mindre skure til at facilitere dumpfunktionen. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ved arealtildelinger til dump skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne