Økonomisk planlægning

Skatte- og velfærdskommissionens betænkning

Skatte- og velfærdskommissionen (SVK) blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009, som en uafhængig kommission. Kommissoriet omfattede velfærdsområdet samt skatte- og afgiftsområdet, med fokus på en styrkelse af selvforsørgelse, udjævning af indkomstforskelle og enklere administrative regler. Præmissen var: ”Status quo er ikke en mulighed”. I 2011 afsluttede SVK sit arbejde med betænkningen ”Vores velstand og velfærd – kræver handling nu”.

I SVK’s betænkning beskrives det grønlandske samfunds udfordringer som ”en dobbelt udfordring”, hvor der stadig bliver flere ældre, og samtidig er der mange unge, der ikke får en uddannelse. Grønland modtager et stort bloktilskud, ca. 1/3 af de offentlige udgifter, men tilskuddet kan ikke opfylde ønsker om velfærdsforbedringer. Ubalancen skyldes underliggende sociale og økonomiske ubalancer.

I betænkningen fremlægges et forslag til en samlet reformpakke for en aktiv strategi, der bygger på tre grundlæggende principper:

  • Tidlig indsats: God opvækst og god uddannelse.
  • Social balance og beskæftigelse: Socialt sikkerhedsnet samt incitamenter og støtte til at arbejde.
  • Robust finansiering: Skattesystem, der understøtter beskæftigelse og er gennemskueligt og sammenligneligt. Tilskud skal reduceres.

De grundlæggende principper er i betænkningen fulgt op af en række overordnede anbefalinger. der sidenhen har dannet grundlag for Naalakkersuisuts "Vision 2025". Betænkningen ses på: http://naalakkersuisut.gl/da

Årlige budgetredegørelser

Kommunen udarbejder årlige budgetredegørelser i forbindelse med den årlige budgetlægningsprocedure. Herved sikres, at Kommunalbestyrelsen til stadighed har et opdateret overblik og grundlag dels for beslutninger om de kommunale aktiviteter, dels for revision af kommuneplanen.

Nogle projekter egenfinansieres af kommunen, mens andre projekter medfinansieres af Selvstyret. Oversigt over projekter kan ses på kommunens hjemmeside.

I kommuneplanens redegørelse er der i de enkelte sektorbeskrivelser medtaget beskrivelser anlægsønsker for det kommende år – dels i forhold til det kommunale budget, dels i forhold til finanslovens anlægsdel. Det har til formål at synliggøre forbindelsen mellem strategi og målsætninger på den ene side og konkrete overvejelser om anlæg på den anden side. Redegørelsen vil således kunne bruges som baggrundsmateriale i forbindelse med kommunens budgetprocedure.