Kommuneplan

Forside / Vision og hovedstruktur / Målsætninger / Infrastruktur

Infrastruktur


En god og effektiv infrastruktur er en forudsætning for, at samfundet kan udvikle sig. Det er vigtigt for borgernes mobilitet og hverdag, ligesom det er en afgørende parameter for både virksomhedernes konkurrenceevne, samt udviklingen af turismeerhvervet i kommunen.

I Avannaata Kommunia spiller infrastrukturen en særlig vigtig rolle pga. de store afstande og vanskelige klimaforhold. Moderne lufthavne og havneanlæg er af vital betydning ift. forsyning og eksport, samt servicering af de mange turister, der hvert år besøger os, og for turismeerhvervets fortsatte udvikling.

Infrastrukturen omfatter også det almindelige vej- og stinet samt den kollektive trafikforsyning – alt det som sikrer god tilgængelighed i hverdagen og som derfor vægtes højt.

Kommunalbestyrelsen er meget bevidst om nødvendigheden af løbende at foretage investeringer i infrastrukturen, men også, at det sker ud fra en rationel og helhedsorienteret betragtning, der er koordineret med selvstyrets investeringer i nationale infrastrukturanlæg. Udviklingen skal således ske i tæt samspil og i takt med den overordnede erhvervsudvikling, samt planlægningen af bostederne og det åbne land. I den forrige planperiode er der udarbejdet sektorplaner for trafik og vejstrukturen i alle kommunens byer og bygder, for at sikre et koordineret beslutningsgrundlag for infrastrukturinvesteringer. Sektorplanerne er med denne kommuneplan indarbejdet i plangrundlaget og koordineret med arealplanlægningen. Der er allerede lavet nyt plangrundlag for udbygning af lufthavn i Ilulissat på en 2200 m landingsbane, hvor et projekteringsarbejde allerede er iværksat.

Lufthavnsudvidelsen støtter op om flere af de igangværende projekter, såsom Isfjordscenteret, Ilimanaq-projektet, samt udbygningen af Eqi. Projektet vil skabe et behov for udbygning af den øvrige infrastruktur i- og omkring Ilulissat. Samtidig vil det også skabe et stort udviklingspotentiale for fremtidig byudvidelse fra Ilulissat og op til den udvidede lufthavn, hvoraf planlægning af helhedsorienteret udvikling af Nordre Næs, områder mellem Ilulissat og lufthavnen, samt den sydlige del af Brede Bugt, allerede er igangsat.

Som led i arbejdet med opdatering af plangrundlaget for udvikling af krydstogtsaktiviteter er der foretaget en søværts besigtigelse og orienterende pejling af udvalgte lokaliteter mellem Ilulissat og Oqaatsut. I den kommende planperiode skal plangrundlaget for en ny havn i Ilulissat indarbejdes i kommuneplanen. De fire lokaliteter der er i spil er i tilknytning til den eksisterende havn i Ilulissat, Hollænderhavnen, Tinussaraa, Bredebugt og Oqaatsut. Placering, omfang mv. for nye havnefunktioner skal besluttes på et veldokumenteret grundlag, som skal udarbejdet.

Teknisk forsyning ift. el, vand, varme, spildevand og affald er også en vigtig del af den kommunale infrastruktur. I de kommende år vil fokus være rettet mod bæredygtige og mere miljøvenlige løsninger, herunder nye innovative affaldsløsninger som erstatning for de eksisterede, der nogle steder er til direkte fare for borgernes sundhed. Det er også et ønske at fremme vedvarende energiløsninger.

Målsætninger
Sidst redigeret 22-12-2017

Kontakt

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909